• WYBORY

    • 24 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

     W wyniku głosowania i decyzją Samorządów Klasowych w bieżącym roku szkolnym Zarząd będzie 5 osobowy, w nastepującym składzie:

     1. Kalbarczyk Milena

     2. Chołuj Aleksandra

     3. Szymański Piotr

     4. Kulig Karolina

     5. Hrysta Wiktor

    • Placówka SG w Mielniku.

    • Placówkę SG w Mielniku odwiedzili 6 października uczniowie II klas mundurowych naszego LO. Wizyta odbyła się w ramach szkolnego programu innowacji pedagogicznej mającego na celu wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, pielęgnowaniu tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic i niepodległości Polski oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

     W trakcie spotkania młodzież miała okazję zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprezentowano również  sprzęt na co dzień używany w służbie oraz zademonstrowano pokaz umiejętności psa służbowego  „ IPO” .Wizyta zakończyła się wyjazdem w okolice granicy państwowej, gdzie omówione zostały zasady poruszania się i zachowania w strefie nadgranicznej oraz przebieg i oznakowanie linii granicy państwa. W drodze powrotnej młodzież miała okazję zapoznać się walorami turystycznymi Mielnika i okolic. Odwiedzili miedzy innymi Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej - Muzeum w Mielniku oraz odkrywkową kopalnie kredy . Następnie pojechali na Świętą Górę Grabarka czyli miejsce, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi.

     Na koniec tej wyprawy odbyło się integracyjne ognisko na którym nie zabrakło pysznych pieczonych kiełbasek i słodkości. 

     Po regeneracji w godzinach wieczornych wróciliśmy do Góry Kalwarii z poczuciem spełnienia - to był dobry dzień. 

    • Wycieczka do Lublina

    • 1 października klasy policyjne 2PP1 i 1 LOP w ramach edukacji historycznej odbyły wycieczkę do Lublina. Zwiedzanie zaczęli od Muzeum Państwowego na Majdanku, które pielęgnuje pamięć i rozwija wiedzę historyczną o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Uczniowie zapoznali się z historią obozu oraz wystawami umieszczonymi w obozowych barakach: Przybyli do getta… Odeszli w nieznane …,  ekspozycją kilkuset tysięcy butów ofiar, multimedialną wystawą Więźniowie Majdanka, ekspozycją warunków bytowych. Bardzo duże wrażenie na zwiedzających wywarł budynek krematorium oraz mauzoleum z prochami ofiar obozu.

     Kolejnym etapem zwiedzania było stare miasto w Lublinie: Zamek Lubelski, Brama Grodzka. Plac po Farze, Trybunał Koronny, renesansowe kamienice na rynku, Bazylika i klasztor oo. Dominikanów z salą unii lubelskiej, Katedra z salą akustyczną i kryptami. Po Majdanku i lubelskiej starówce oprowadzał ksiądz Paweł Śmierzchalski, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

     Ostatnim etapem było Muzeum Wsi Lubelskiej – skansen, na terenie którego znajdują się zabytki architektury drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z rejonu dawnego województwa lubelskiego. Uczniowie podzieleni na dwie grupy zwiedzili sektory: Wyżyna Lubelska,  RoztoczePowiśle LubelskiePodlasieNadbuże oraz sektor dworski i miasteczkowy. 

    • Wirtualna Gazetka Szkolna w naszej szkole.

    • Wirtualna Gazetka Szkolna to elektroniczny ekran zamontowany na korytarzu, jest nowoczesnym odpowiednikiem tablicy korkowej.

     Wirtualna gazetka jest nie tylko narzędziem ułatwiającym komunikację w szkole, ale także podnoszącym atrakcyjność naszej placówki. Na ekranie pojawiają się najważniejsze informacje z różnych dziedzin, komunikaty, konkursy i akcje prowadzone w naszej szkole oraz zdjęcia z uroczystości szkolnych, wycieczek.

     Odtwarzacz multimedialny ze specjalnym oprogramowaniem pozwala na podawanie non stop najprzeróżniejszych wiadomości, zdjęć i filmów. Oprócz tego w pamięci tego urządzenia wpisane są gotowe slajdy, np. zegar odmierzający czas do wakacji, losowanie „szczęśliwego numerka”, kronika historyczna, fiszki językowe, przyrodnicze, przedmiotowe.

     Mamy nadzieję, że ta forma komunikowania się przypadnie wszystkim do do gustu.

    • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

    • Dziś uczniowie klas pierwszych Liceum naszego Zespołu Szkół odbyli spotkanie z nadkom. Jarosławem Sawickim Rzecznikiem Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie na temat profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Kolejny raz nadkom. Sawicki rozmawiał z młodzieżą naszej szkoły przedstawiając problemy związane z tematyką narkotykow, uzależnień związanych np z internetem ale również przemocy.

    • Bitwa pod Zadwórzem

    •    Uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, którzy na co dzień współpracują z Pułkiem Ochrony w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, wzięli udział w grze wieloformatowej mającej na celu odtworzenie bitwy o Zadwórze – wsi, która przeszła do historii jako Polskie Termopile.

     Grę rozegrali w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, a kibicował im dowódca - gen. dyw. Robert Głąb

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - 1.09.2020 ( wtorek)

    •  godz. 9.00  - pierwsze klasy LO (1LOg+1LOp+1LOh) - zbiórka klas pierwszych LO na boisku szkolnym o 8.45

      

     godz. 11.00 - pierwsze klasy Technikum i pierwsze klasy Branżowej Szkoły I Stopnia (1TE+1TB+1Bkf+1Bel)

     godz. 13.00  - pozostałe  klasy LO

     - spotkania z wychowawcami  w salach lekcyjnych

      

     godz. 14.00  - pozostałe klasy Technikum oraz Szkoły Branżowej

     - spotkania z wychowawcami  w salach lekcyjnych

      

    • Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych.

    • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

     1) słabowidzącym,

     2) niesłyszącym,

     3) słabosłyszącym,

     4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

     5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

     6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

     7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

     8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7

      posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

     Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

     Wniosek (sam wniosek) należy złożyć do pedagoga szkolnego ZSZ Im. M. F. Bielińskiego w terminie:

     a) w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 9 września 2020 r.

     Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

     Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

     W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

     W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

     Termin składania rozliczeń: 25 września 2020 r.

    • TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - sierpień 2020 – godz.9.00

    •  

     24.08.2020 (poniedziałek) – j. polski

     25.08.2020 (wtorek) – matematyka, wiedza o kulturze

     26.08.2020 (środa) – j. angielski, materiały fryzjerskie, podstawy fryzjerstwa, pracownia fryzjerska - zajęcia praktyczne

     27.08.2020 (czwartek) – j. niemiecki, rysunek techniczny budowlany, dokumentacja budowlana

     28.08.2020 (piątek) – informatyka, wiedza o społeczeństwie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych