• UWAGA MATURZYŚCI - KOMUNIKAT

    •  

     Egzamin maturalny z języka polskiego - 8 czerwca 2020 godz. 9:00

      

     Absolwenci i LO dla dorosłych - sala 35, sala 31 - wejście główne nr 1 (budynek szkoły)

     TECHNIKUM - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III LOs - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III Lpo - stołówka - wejście nr 3 (budynek internatu)

      

     Listy z przydziałem sal dla poszczególnych klas wywieszone będą od dnia 01.06.2020r. w holu szkoły na parterze.

   • BIBLIOTEKA - ZWROT KSIĄŻEK
    • BIBLIOTEKA - ZWROT KSIĄŻEK

    • Drodzy uczniowie. Zbliża się koniec roku szkolonego. W związku z tym musicie zwrócić do biblioteki wypożyczone książki. Ze względów bezpieczeństwa każda klasa ma wyznaczony dzień, w którym może rozliczyć się z biblioteką. Prosimy Was o spakowanie książek np. do worka foliowego, opisanie paczki swoim imieniem i nazwiskiem. Tak przygotowane zwroty będziecie mogli zostawić w wyznaczonym miejscu, na korytarzu szkolnym. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez dziennik lub Ms Teams. /Magdalena Klich-Kułakowska, Jadwiga Pawlak / -- HARMONOGRAM  --->

     Harmonogram zwrotu książek: 

     01.06 - klasy: 1GBR, 1PKF, 3BKF, 1GP 

     02.06 - klasy: 1GPS, 1GS 

     03.06 - klasa 1PP1 

     04.06 - klasa 1PP2 

     05.06 - klasy 1PS1, 1PS2 

     15.06 - klasa 1GBE 

     16.06 - klasa 1PRE, 1PTB 

     17.06 - klasa 2TBE 

     18.06 - klasa 3TBE

     19.06 - klasa 2 LOS

     22.06 - klasa 2 LPO

    • Rekrutacja do szkół

    • Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

      

     Szanowni Państwo, 

      

     uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

      

     Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów

      

     Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

      

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      

     W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa mazowieckiego Mazowiecki Kurator Oświaty.

      

     Zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

      

     Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

      

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

      

     Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie 

      

     W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych (§ 11b ust. 4 ww. rozporządzenia).

      

     Przepis obejmuje:

     1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
     2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
     3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
     4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
     5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych) (§ 11b ust. 6 ww. rozporządzenia). Z kolei odpowiednio właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 ww. rozporządzenia).

      

     Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).

      

     Zmian dotyczących zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

      

      

                 Z poważaniem

      

     Mazowiecki Kurator Oświaty

                             /-/

            Aurelia Michałowska

   • POGOTOWIE BIBLIOTECZNE
    • POGOTOWIE BIBLIOTECZNE

    • UWAGA, UWAGA,  Nauczyciele Bibliotekarze postanowili uruchomić dla Was tzw.

     POGOTOWIE BIBLIOTECZNE

     W określonych godzinach będziemy do Waszej dyspozycji, aby pomagać Wam w wyszukiwaniu  w Internecie:

     • wartościowych treści/nagrań lektur,
     • materiałów różnego typu – dokumenty, obrazy, filmy - do nauki różnych przedmiotów, także technicznych, ekonomicznych itp.,
     • ciekawych artykułów, materiałów na tematy, które Was interesują,
     • wydarzeń kulturalnych dostępnych online i nie tylko,
     • i innych materiałów, które okażą się dla Was przydatne.

     DYŻURY BĘDZIEMY PEŁNIĆ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

     Poniedziałek:          09:00 - 10:00           - p. Jadwiga Pawlak

     Wtorek:                   10:30 - 11:30           - p. Magdalena Klich-Kułakowska

     Środa                       10:45 – 11:30         - p.  Jadwiga Pawlak

     Czwartek                 11:30 - 12:30          - p. Magdalena Klich-Kułakowska

     piątek                      11:30 – 12:30          - p. Magdalena Klich-Kułakowska

     Komunikować się z nami można za pomocą przede wszystkim
     Ms TEAMS (Zespół „Biblioteka” lub czat ogólny)
     oraz za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym.

     W innych godzinach też możecie pisać i prosić o pomoc w wyszukiwaniu materiałów, ale wtedy, być może, będziecie musieli dłużej poczekać na odpowiedź, ponieważ wykonujemy w tym czasie inne obowiązki szkolne i biblioteczne.

     ZAPRASZAMY

    • Święto Konstytucji

    • 3 maja 1791 roku Sejm Wielki dokonał przełomowej rzeczy jaką było uchwalenie konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ustawa zmieniła zasady ustrojowe państwa na monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

     Uchwalenie konstytucji wywołało jednak zdecydowaną reakcję carycy Katarzyny II, która z częścią magnaterii zawiązała w Targowicy konfederację, na której uznano Ustawę Rządową z dnia 3 maja za symbol zdrady narodowej. Doprowadziło to do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku skutkującej drugim rozbiorem Polski. Niedługo też nasz kraj zniknął z map świata.

     Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, kiedy doszło do masowych demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję.

     Doceniając znaczenie ustrojowe Konstytucji uchwalonej w 1791 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677 Administrator IT tel. +48 506 616 616
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • uks-budowlani@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych