• REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

    IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO

    W GÓRZE KALWARII

     

    Podstawa prawna art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) oraz Statut Zespołu

     

    §1

    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

    Organami Samorządu Uczniowskiego są:

    1. Samorządy klasowe.

    2. Zarząd Samorządu Szkolnego.

    §2

    1. Samorząd klasowy wybierają uczniowie poszczególnych klas w wyborach tajnych i bezpośrednich.

    2. Samorząd klasowy składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika klasowego.

    3. Kandydatami do Samorządu klasowego są uczniowie oddziału, zgłaszani przez uczniów danego oddziału.

    4. Kandydaci z największą liczbą głosów zostają odpowiednio przewodniczącym Samorządu klasowego, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasowym.

    5. Wybory przeprowadzane są na początku roku szkolnego.

    6. Kadencja Samorządu klasowego trwa jeden rok szkolny.

    7. Organizacją wyborów zajmuje się wychowawca oddziału.

    8. Samorząd klasowy ma za zadanie współpracować z wychowawcą w działalności pozalekcyjnej klasy i współdziałać z Zarządem Samorządu Szkolnego, przy realizacji jego zadań, angażować członków społeczności klasowej.

    9. Obowiązkiem Samorządu klasowego jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach zwoływanych przez Zarząd Samorządu Szkolnego.

    §3

    1. Zarząd Samorządu Szkolnego wybierają wszyscy uczniowie szkoły w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.

    2. W skład Zarząd Samorządu Szkolnego wchodzi:
      1) przewodniczący,
      2) zastępca przewodniczącego,
      3) członkowie Zarządu  w liczbie od 3 do 5 osób w zależności od liczby kandydatów i liczby uzyskanych przez nich głosów

      3a) o ostatecznej liczbie członków Zarządu decydują Samorządy klasowe na zebraniu.

    3. Wybory do Rady Młodzieżowej odbywają się na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września.

    4. Datę wyborów  ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego.

    5. Kadencja Zarządu Samorządu Szkolnego trwa rok od wyborów do ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

    6. Kandydatów do Zarządu zgłaszają Samorządy klasowe oraz uczniowie mogą osobiście zgłosić swoją wolę kandydowania w wyborach na zebraniu Samorządów klasowych lub opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

    7. Dokonując wyboru kandydatów należy brać pod uwagę ich zachowanie, możliwość godnego reprezentowania uczniów Zespołu. Kandydować nie może uczeń z obniżoną oceną z zachowania.

    8. Liczba kandydatów do Zarządu jest nieograniczona.

    9. Każdy kandydat ma prawo prowadzić na terenie szkoły swoją kampanię wyborczą, w terminie ustalonym na zebraniu Samorządów klasowych, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

    10. Organizacją wyborów, ustaleniem i ogłoszeniem terminu składania kandydatur, ogłoszeniem listy kandydatów  zajmują się opiekunowie .

    11. Termin składania kandydatur oraz czas trwania kampanii wyborczej nie powinien być krótszy niż jeden tydzień.

    12. Wybory przeprowadza wyłoniona na zebraniu Samorządów klasowych komisja wyborcza składająca się z  czterech uczniów różnych klas nie kandydujących do Zarządu, która czuwa nad uczciwym przebiegiem wyborów, liczy głosy, sporządza protokół, podaje wyniki głosowania do wiadomości wieszając ogłoszenia na terenie Zespołu.

    §4

    Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego, kandydat, który uzyskał drugi wynik wyborczy zostaje jego zastępcą. Przewodniczącym nie może zostać uczeń klasy pierwszej.

    §5

    W przypadku rezygnacji przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego  lub jego zastępcy z zajmowanej funkcji wyborów nie powtarza się. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą zostaje uczeń, który uzyskał kolejny najlepszy wynik wyborczy.

    §6

    Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego  reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec innych organów Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego kompetencje przejmuje zastępca przewodniczącego.

    §7

    Dyrektor Szkoły, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim, powołuje spośród nauczycieli opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

    §8

    Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
    1. kontrolować zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym, postanowieniami Statutu Zespołu oraz z jego regulaminem
    2. pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z jego działalnością,
    3. współdziałać w realizacji jego działalności programowej,
    4. na bieżąco konsultować z Dyrektorem Szkoły działalność Samorządu Uczniowskiego.

    §9

    Członkowie Zarządu mają za zadanie:
    1. swoją postawą godnie reprezentować społeczność uczniowską, 
    2. reprezentować interesy uczniów,
    3. współorganizować życie kulturalne szkoły
    4. włączać się w akcje charytatywne organizowane w szkole i zachęcać do udziału innych uczniów,
    5. pomagać w rozwijaniu zainteresowań społeczności uczniowskiej,
    6. dbać o dobre postrzeganie szkoły i reprezentować jej interesy w środowisku lokalnym.

    §10

    1. Organy Samorządu mogą przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
      1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, jak również prawa do konsultowania ewentualnych zmian,
      2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
      3) prawa do organizacji życia szkolnego, do zachowania właściwych proporcji między obowiązkami szkolnymi, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, w szczególności przez przedstawianie propozycji do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
      4) prawa do redagowania i wydawania gazetek szkolnych, i szkolnych stron internetowych, realizowanych w porozumieniu z Radą Młodzieżową. Odpowiedzialność za treść zawartą w ww. wydawnictwach ponoszą opiekunowie Rady Młodzieżowej,
      5) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
      6) prawa do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły kandydatury nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

    2. W uzasadnionym przypadku przewodniczący Zarządu ma prawo przedłożyć Dyrektorowi Szkoły wniosek o zmianę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

    §11

    W uzasadnionym przypadku, jeśli członek Zarządu nie wywiązuje się ze swoich zadań, zachowuje się w sposób niegodny reprezentowania uczniów Zespołu, otrzymał obniżoną ocenę z zachowania opiekunowie Samorządu Uczniowskiego po konsultacji z Samorządami klasowymi i Dyrektorem Szkoły mogą odwołać każdego członka Zarządu, a na jego miejsce powołać osobę z kolejną ilością uzyskanych w wyborach głosów.

    §12

    Środki finansowe przeznaczone na swoją działalność Samorząd Uczniowski może gromadzić z:
    1. dotacji Rady Szkoły

    2. dochodów z imprez szkolnych współorganizowanych przez Samorząd Uczniowski i Radę Szkoły

    3. tak pozyskane środki Samorząd Uczniowski może wydatkować wyłącznie w sposób i na cel uzgodniony z Radą Szkoły

    §14

    1. Niniejszy regulamin oraz ewentualne zmiany uchwala zebranie Samorządów klasowych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

    2. Wnioski o zmiany w brzmieniu regulaminu ma prawo wnosić do Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub samorządy klasowe.

    3. Zarząd ma obowiązek przedstawić w/w wnioski i przeprowadzić ich głosowanie w ciągu dwóch tygodni od ich wpłynięcia.

    § 15

    Samorząd uczniowski wnioskuje o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów według określonych w rozporządzeniu kryteriów.

    §16

    Samorząd uczniowski opiniuje

    1. wniosek Dyrektora Zespołu o skreślenie ucznia z listy uczniów
    2. wniosek o powołanie Rady Szkoły
    3. wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
    4.  wzór jednolitego stroju
    5.  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    6. pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora Zespołu
     
     
 • Galeria zdjęć

   brak danych