• Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

    • Dziś uczniowie klas pierwszych Liceum naszego Zespołu Szkół odbyli spotkanie z nadkom. Jarosławem Sawickim Rzecznikiem Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie na temat profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Kolejny raz nadkom. Sawicki rozmawiał z młodzieżą naszej szkoły przedstawiając problemy związane z tematyką narkotykow, uzależnień związanych np z internetem ale również przemocy.

    • Bitwa pod Zadwórzem

    •    Uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, którzy na co dzień współpracują z Pułkiem Ochrony w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, wzięli udział w grze wieloformatowej mającej na celu odtworzenie bitwy o Zadwórze – wsi, która przeszła do historii jako Polskie Termopile.

     Grę rozegrali w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, a kibicował im dowódca - gen. dyw. Robert Głąb

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - 1.09.2020 ( wtorek)

    •  godz. 9.00  - pierwsze klasy LO (1LOg+1LOp+1LOh) - zbiórka klas pierwszych LO na boisku szkolnym o 8.45

      

     godz. 11.00 - pierwsze klasy Technikum i pierwsze klasy Branżowej Szkoły I Stopnia (1TE+1TB+1Bkf+1Bel)

     godz. 13.00  - pozostałe  klasy LO

     - spotkania z wychowawcami  w salach lekcyjnych

      

     godz. 14.00  - pozostałe klasy Technikum oraz Szkoły Branżowej

     - spotkania z wychowawcami  w salach lekcyjnych

      

    • Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych.

    • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

     1) słabowidzącym,

     2) niesłyszącym,

     3) słabosłyszącym,

     4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

     5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

     6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

     7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

     8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7

      posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

     Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

     Wniosek (sam wniosek) należy złożyć do pedagoga szkolnego ZSZ Im. M. F. Bielińskiego w terminie:

     a) w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 9 września 2020 r.

     Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

     Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

     W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

     W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

     Termin składania rozliczeń: 25 września 2020 r.

    • TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - sierpień 2020 – godz.9.00

    •  

     24.08.2020 (poniedziałek) – j. polski

     25.08.2020 (wtorek) – matematyka, wiedza o kulturze

     26.08.2020 (środa) – j. angielski, materiały fryzjerskie, podstawy fryzjerstwa, pracownia fryzjerska - zajęcia praktyczne

     27.08.2020 (czwartek) – j. niemiecki, rysunek techniczny budowlany, dokumentacja budowlana

     28.08.2020 (piątek) – informatyka, wiedza o społeczeństwie

   • KOMUNIKAT dla osób zdających egzaminy z kwalifikacji
    • KOMUNIKAT dla osób zdających egzaminy z kwalifikacji

    • • Uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości

     • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

     • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

     • Na egzamin nalezy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną.

     Na egzamin należy przynieść:

     • własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator); 

     • butelkę wody; 

     • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby; 

     Szczegółowe informacje o egzaminach zostały wysłane do wszystkich zdających za pośrednictwem dziennika uonet+

      

   • INFORMACJA
    • INFORMACJA

    • Uczniowie którzy ze względów formalnych nie mogą złożyć aplikacji w systemie elektronicznym, proszeni są o zgłoszenie się osobiście do sekretariatu szkoły, po wcześniejszym umówieniu sie telefonicznym

     tel: 22 727-32-36, 22 727-32-39

    • UWAGA MATURZYŚCI - KOMUNIKAT

    •  

     Egzamin maturalny z języka polskiego - 8 czerwca 2020 godz. 9:00

      

     Absolwenci i LO dla dorosłych - sala 35, sala 31 - wejście główne nr 1 (budynek szkoły)

     TECHNIKUM - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III LOs - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III Lpo - stołówka - wejście nr 3 (budynek internatu)

      

     Listy z przydziałem sal dla poszczególnych klas wywieszone będą od dnia 01.06.2020r. w holu szkoły na parterze.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677 Administrator IT tel. +48 506 616 616
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • uks-budowlani@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych