• WYPRAWKA SZKOLNA

     • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

       

      Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

      1) słabowidzącym,

      2) niesłyszącym,

      3) słabosłyszącym,

      4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

      5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

      6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

      7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

      8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7

      – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

       

      Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

      Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 w terminie:

      a)      w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 9 września 2020 r.

      b)      w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 9 września 2021 r.

      c)      w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 9 września 2022 r.

      Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

      W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

     • Uwaga kandydaci !

     • Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie papierowo natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

      W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

      Z wakacyjnym pozdrowieniem.

     • Program Dobry Start

     • Zmiany w obsłudze i wypłacie świadczeń z Programu Dobry Start (tzw. 300+).

      Od 1 lipca 2021 r. obsługą tych wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

     • REKRUTACJA 2021/2022

     •  

      W dniach od 23 do 30 lipca (do godziny 15.00) - potwierdzenie woli nauki.

       

      Kandydaci zakwalifikowani do Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego składają:

      • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia nauki w technikum (ekonomicznym, budowlanym) oraz w szkole branżowej (fryzjer, elektromechanik, klasa wielozawodowa),

      • podpisaną umowę z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy o gotowości podpisania umowy dotyczącej nauki zawodu (kandydaci do klasy wielozawodowej)

      • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany),

      • kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

       

      Komisja rekrutacyjna pracuje w godz. 8.00-15.00

       

      OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH - 2 sierpnia.

     • Rekrutacja WAŻNE

     • Absolwencie szkoły podstawowej pamiętaj !!!!

      Przed złożeniem kopii świadectwa w naszej szkole wprowadź swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły do arkusza osiągnięć w systemie VULCAN

     • Zamek książąt mazowieckich w Czersku

     • Moja mała ojczyzna i integracja...

      Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie technikum ekonomicznego i liceum o specjalności ochrona granicy państwowej udali się do dawnej stolicy południowego Mazowsza.

      Wzięli udział w grze historycznej, dzięki której w ciekawy sposób zwiedzili ruiny gotyckiego zamku, poznali postacie związane z historią warowni i Mazowsza oraz odkryli zachowany historyczny układ urbanistyczny Czerska.

      Po porannym spacerze ulicami, którymi niegdyś chodzili ludzie średniowiecza, słoneczne przedpołudnie spędzili nad Jeziorem Czerskim.

     • ,,Kazimierz Górski – życie i dokonania Trenera Tysiąclecia”.

     • Dziś tj 21.06.2021 w stołówce szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy ,,Kazimierz Górski – życie i dokonania Trenera Tysiąclecia”.

      Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu o tym wspaniałym człowieku.

      Po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję, której przewodniczył Pan Henryk CHromiński wyniki wyglądają następująco:

      I miejsce zdobywa Wiktoria Badowska tuż za nią II miejsce Magdalena Milewska a na III miejscu Jakub Falkowski. Cała trójka to uczniowie 2 klasy LO z naszej szkoły.

      Uroczysta dekoracja i wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

      Serdfecznie gratulujemy

     • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

     • 25 czerwca 2021 (piątek)

       

      Godz.9.00 – uroczyste mianowanie kadetów klas pierwszych mundurowych.

      Godz.10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego wszystkich klas LO.

      Godz. 12.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego Technikum i Szkoły Branżowej.

     • Survival

     • Survival, czyli sztuka przetrwania, od lat fascynuje młodych ludzi. Poznawanie technik samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z dala od cywilizacji, to nie lada przygoda! Na obozie nauczyliśmy się wszystkiego, co potrzebne jest do przetrwania w leśnej głuszy: zbudowaliśmy szałasy, nauczyliśmy się rozpalać ognisko i bezpiecznie poruszać w najtrudniejszym terenie dzięki mapie, busoli i bacznej obserwacji natury. Obóz survivalowy to doskonałe miejsce dla żądnych przygód twardzielek i twardzieli jakimi są kadeci z naszego LO!

      Dziękujemy naszym instruktorom za pełen profesionalizm i opiekę oraz przede wszystkim za to że wróciliśmy do domu cali i zdrowi.

      Dziękujemy Paweł Szlendi - Polecamy i zapraszamy na ich kanał na youtube !

     • ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU

     • W poniedziałek dnia 15 czerwca klasy 2Pp1 i 2Gp były na wycieczce w ramach edukacji historycznej.

      Celem było poznanie historii małej Ojczyzny. Uczniowie odwiedzili średniowieczny zamek książąt mazowieckich w Czersku oraz jego okolice.

      Historia czerskiego zamku jest związana z patronem naszej szkoły Marszałkiem Franciszkiem Bielińskim, który w 1762 roku podjął próbę jego remontu. Chciał tam umieścić sąd grodzki i ziemski. Drugim celem wycieczki była integracja zespołów klasowych poprzez różne gry i zabawy.

     • Konkurs wiedzy o Kazimierzu Górskim

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy

      ,,Kazimierz Górski – życie i dokonania Trenera Tysiąclecia”.

       

      Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 21.06.2021r (poniedziałek).

      Regulamin  konkursu znajduje się poniżej.

      Regulamin_k_Kazimierz_Gorski.pdf

      Na zwycięzców czekają puchary.

       

      Zapraszamy do udziału!

     • Dlaczego warto postawić na Budowlankę?

     •  Bo uczy zawodu i konsekwencji w dążeniu do celu!

      Nasz absolwent Adrian Krawczyk, trzy lata temu wygrał staż w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

      Dzisiaj poleca Budowlankę każdemu, kto ma chęci i nie chce martwić się o przyszłość.

     • Erasmus +

     • Serdecznie pozdrawiamy ze słonecznej Grecji Dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów 😉

      Pogoda jest piękna, zdążyliśmy nawet wybrać się na plażę i zamoczyć nogi w morzu!🌞

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych