• Informacje o dostępności cyfrowej w naszej szkole


   Dostępność cyfrowa

    Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły

    Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

   System umożliwia m.in.:

   - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

   - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

   - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),

   Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron. W tym sensie nie można mówić o tym, że narzędzie informatyczne spełnia lub nie spełnia standardu WCAG. To od szkolnych administratorów i redaktorów strony, a konkretnie od ich znajomości standardu WCAG oraz wiedzy na temat zasad publikacji treści na stronie zależy, czy szkolna witryna spełniać będzie wymogi tego standardu. Przykładowo: wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczą na stronie powinny być uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową).

   Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

   ZSZ z Góry Kalwarii informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus  na serwerze edupage.org 

   ZSZ z GK  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://bielinski.edupage.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Data publikacji strony internetowej: 2010

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

   Status pod względem zgodności z ustawą:

   Serwis internetowy szkoły jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:

   1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
   2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
   3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
   2. Na stronie internetowej https://bielinski.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
   3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   4. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Robert Sobieraj, e-mail: informatyk@zsz-gk.pl , tel.: 506 616 616 .
   5. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada:
   6. Każdy ma prawo:
   1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
   4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 • Galeria zdjęć

   brak danych