• AKTUALNOŚCI

   • GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
    ROK SZKOLNY 2023/2024

    PONIEDZIAŁEK   7:30 - 9:45

                                 10:40 - 16:00

    WTOREK               7:30 - 16:00

    ŚRODA                  8:00 - 12:45 

                                 13:30 - 15:15

    CZWARTEK          7:30 - 15:30

    PIĄTEK                 7:30 - 13:45

                                14:30 -15:45

     

    ROK SZKOLNY 2023/24


    AKCJA Moja biblioteka

    Przypominamy, akcja "Moja biblioteka" trwa nadal i możecie podawać swoje propozycje książek, które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.

    Tytuły, autorów zapisujemy na kartce i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy do pudełka stojącego w czytelni. Można też napisać do nas przez dziennik elektorniczny lub na TEAMS'ach

     


     


    Wyniki Wiosennego Turnieju Szachowego

    23 marca 2023 rok

     Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
    w Górze Kalwarii

    W turnieju wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy rozegrali 7 piętnastominutowych rund według zasad systemu szwajcarskiego.
    Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców, wśród których
    bezkonkurencyjny okazał się po raz kolejny

    uczeń klasy I LOP Taras Chervoniak  

    BRAWO!

    Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, a w szczególności zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

    1 MIEJSCE - TARAS CHERVONIAK KL. ILOP

    2 MIEJSCE - KACPER KAZMIERCZAK KL. IV PS1

    3 MIEJSCE KACPER SZCZEPEK KL. IV GBE

     


    Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

    Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak łamane, nie tylko w Polsce. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.

    Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale jest także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej

     

    Celem głównym Krajowego Planu Działań jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wspierania ofiar tego przestępstwa. W tym kontekście cele szczegółowe Planu są następujące: 

    • podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi; 
    • podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi); 
    • poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;
    • podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;
    • pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;
    • wzmocnienie współpracy międzynarodowej.  

     

    . (źródło: Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

     

     

    Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

    18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. to przestępstwo z art.189a k.k.

    Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

    1) przemocy lub groźby bezprawnej,

    2) uprowadzenia,

    3) podstępu,

    4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

    5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

    6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

    - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.


    Zakaz handlu ludźmi i pracy przymusowej został wprowadzony wprost w artykule 5 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

    1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.

    2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

    3. Handel ludźmi jest zakazany.


    (źródło: file:///C:/Users/Biblioteka/Documents/biblioteka_2022_23/Konkurs/KPD_PHL_2022-2024.pdf)

    KRAJOWE CENTRUM INTERWENCYJNO- KONSTYTUCYJNE

    DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI www.kcik.pl

     

     

    BARDZO WAŻNE LINKI W TEMACIE:

    FILMY:

    Historia Pauliny - YouTube

    Two Little Girls - Polish Version - "Dwie małe dziewczynki" - YouTube

    BLOD I MOBILEN - DOX:BIO - YouTube

    „Polak potrzebny od zaraz” Kena Loacha w Telewizji Kino Polska - YouTube

    The Tree Workers Case - Trailer - YouTube

    CALL GIRL SPOT PL - YouTube

     

     KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2022–2024

    file:///C:/Users/Biblioteka/Documents/biblioteka_2022_23/Konkurs/KPD_PHL_2022-2024.pdf

    Handel kobietami – Przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych     https://www.gov.pl/attachment/fdd1a62a-1d08-4bf4-8c3f-1240f3bf5c2a 

    Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

    Materiały

    KPD HL 2022-2024 KPD​_PHL​_2022-2024.pdf 1.46MB

    KPD 2022-2024 EN (angielska wersja językowa)KPD​_2022-2024​_EN.pdf 1.28MB

    Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (kcik.pl)     

     


    Biblioteka szkolna - Szkolny Konkurs Fotograficzny na temat:

    "Moje spojrzenie na drzewo".

    Właśnie zakończyliśmy prace związane z oceną nadesłanych zdjęć i mamy już wyniki.

    Do konkursu nadesłano około 50 prac. Po wstępnej selekcji, pracownicy biblioteki przekazali do oceny 25 prac

    Komisja konkursowa składała się z się 17 nauczycieli. (Lista głosujących do wglądu w bibliotece szkolnej).

    Poniżej przedstawiamy wyniki i link do 25 ocenianych prac.

    Nazwa pliku(numer) jest jednocześnie numerem zdjęcia.

    WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

    "MOJE SPOJRZENIE NA DRZEWO"

    1 MIEJSCE - AUTOR: PATRYK HOŁUBIEC KL. 4GBE --- ZDJĘCIE NR 7

    2 MIEJSCE - AUTOR STEFAN SZCZEPEK KL. 4PS2 --- ZDJĘCIE NR 4

    3 MIEJSCE - AUTOR JAKUB JÓŹWIK KL. 4PTE --- ZDJĘCIE NR 15

    SERDECZNIE GRATULUJEMY

    link do zdjęć: https://zszgkpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadwiga_pawlak_zsz-gk_pl/ErG9jz7-99tGoT_UAeLclDYBa2b64yEasNxcfZUccN9H7g?e=Adpnyj

     

     

     


    LITERACKA NAGRODA NOBLA 2022

    więcej tutaj...   Literacka_Nagroda_Nobla_2022.docx    Patroni roku 2022

    Cytat z https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-202

    Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski patronują rokowi 2022.

    Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej.

     

    W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę urodzin 
    Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki,
    tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej,
    która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców.
    W uchwale sejmowej posłowie podkreślili także zasługi Konopnickiej w walce

    o prawa kobiet. 

     

     

     

     

    Maria Konopnicka. Autorswtwo:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64813421

     

     

     

        

    W maju 2022 r. będziemy obchodzili także 100. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką
    i patronką jest 
    Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog.

    W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem:
    „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

     

    Maria Grzegorzewska. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

     

     

     

    30 lat temu, w maju 1992 r.,
    w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik zaginęła 

    Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwsza Polka
    i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest.

     Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją.
    Była prekursorką kobiecych zespołów górskich. 

     

    Wanda Rutkiewicz. Autorstwo: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4932396

     

     

    120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r.,
    w Petersburgu urodził się wybitny polski pisarz, publicysta, działacz emigracyjny –  Józef Mackiewicz.

     Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu.
    W swoich reportażach ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej.
     

     

     

    Józef Mackiewicz. Autorstwo: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14721752

     

     

     

    W styczniu br. przypada 140 rocznica śmierci, a w marcu 200 rocznica urodzin
    Ignacego Łukasiewicza – polskiego farmaceuty
    i przedsiębiorcy, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego
    .

     

     

     

    Ignacy Lukasiewicz Autorstwo: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=296855

                         

     

    200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł 
    Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej.

    W 2022 r. będziemy obchodzić także 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

     

    Autorstwa Nieznany - Józef Wójcicki: Twórca Hymnu Narodowego Józef Wybicki, Domena publiczna,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12219693

    Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego,
    ustanowiony w 200 rocznicę wydania 
    „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

    W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści,
    myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

     

     

     

     

     

     

     
    kości które nosisz w kieszeni

     

    Polecamy Waszej uwadze listę nagrodzonych ostatnio książek i prosimy o informację, które z nich mają się znaleźć w naszej bibliotece szkolnej (niektóre już są..., ale napiszcie lub powiedzcie nam które z nich chcielibyście przeczytać).

    Najważniejsze polskie nagrody literackie 2021 roku

    źródło: https://czytajpl.pl/2022/01/20/najwazniejsze-polskie-nagrody-literackie-2021-roku/

     

     


    NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE Z FUNDUSZU 

    NARODOWEGO ROZWOJU CZYTELNICTWA

    JUŻ JEST GOTOWA  PEŁNA PREZENTACJI NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH I AUDIOBOOKÓW ZAKUPIONYCH W RAMACH NPRCZ

    - zapraszamy do zapoznania się z nasza nową  ofertą i zapraszamy gorąco do odwiedzin w bibliotece.

    PREZENTACJA : nowosci_NPRCZ.pdf

    Świeżutkie pachnace książki czekają!

    Na niektóre nawet trzeba już poczekać w kolejce laugh

     

    Spieszymy zawiadomić Was, że ksiązki zakupione z funduszu
    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są już dostępne w naszej bibliotece. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych książek, a za jakiś czas obiecujemy szerszą prezentację zakupionych pozycji. Zapraszamy do biblioteki. Świeżutkie pachnące książeczki czekają na Was ;-)

    lista_ksiazek_Narodowy_Program_Rozwoju_Czytelnictwa-1.pdf
     


     

     

    KONKURS BIBLIOTECZNY "BOOKWORM'Y SZUKAJĄ BOOKGEM'ÓW"

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PROTOKÓŁ

    z przebiegu konkursu bibliotecznego
    Bookworm’y szukają Bookgem’ów”

    Data

    Szkoła

    Klasa

    Uczestnik

    Miejsce

    17.11.21

    Technikum nr 2

    2TE

    Maciej Kołaziński

    1

    Julia Krzyżewska

    2

    Marta Yarusevych

    3

    24.11.21

    3PTE

    Alicja Szaran

    1

    Jan Łuczak

    2

    Jan Zaręba

    3

    29.11.2021

    2TB

    Amelia Cackowska

    1

    Mikołaj Dróżdż

    2

    Jakub Michalak

    3

    02.12.2021

    4T

    Kinga Walendzik

    1

    Klaudia Pacuszka

    2

    Michał Durański

    3

    03.12.2021

    1TBE

    Oliwia Włodarczyk

    1

    Amelia Jędra

    2

    Marcin Zakrzewski

    3

    09.12.2021

    3PTB

    Szymon Karnafel

    1

    Tomasz Seremak

    2

    Adrian Milewski

    3

    09.12.2021

    3GBE

    Norbert Kotrys

    1

    Kevin Adler

    2

    Kacper Szczepek

    3

     

    Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i czekolady.

    Komisja konkursowa

    Magdalena Klich-Kułakowska

    Jadwiga Pawlak

    Aneta Mielczarek

     


    NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE

    DZIEŃ DOBRY,
    pragniemy donieść Państwu, że w listopadzie w naszej bibliotece szkolnej pojawiło się mnóstwo nowych książek do czytania.
    Idzie zima, wieczory są długie, czas świąteczny też sprzyja lekturze.

    ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI, PONIŻEJ ZNAJDZIECIE LISTĘ NOWYCH KSIĄŻEK, zakupiliśmy z funduszów RADY SZKOŁY.

    Niedługo dostępna będzie również lista nowości zakupionych z funduszu uzyskanego przez naszą szkołę w ramach
    NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

    ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI :-)


    Jednocześnie przypominamy, że akcja „Moja biblioteka” trwa i nadal możecie podawać swoje propozycje książek, które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.

    Tytuły, autorów zapisujemy na kartce i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy do pudełka stojącego w czytelni. Można też napisać do nas przez dziennik elektorniczny lub na TEAMS'ach
    yes LISTA NOWOŚCI w NASZEJ BIBLIOTECE - LISTOPAD 2021


    https://zszgkpl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jadwiga_pawlak_zsz-gk_pl/ESfjh9fxOPpLu-jd01pTMBkBJto_HHMHvRZMMfhoXByyzQ?e=D0cfj4

    Przypominamy również Państwu NAUCZYCIELOM I UCZNIOM, że możecie korzystać
    z KATALOGU ONLINE naszej biblioteki.

    Logowanie ze strony: https://m004393.molnet.mol.pl/


    LOGIN I HASŁO TAKIE JAK DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

    ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY.


    ZAPRASZAMY SERDECZNIE

      do współpracy, dyskusji, kontaktów online za pomocą dziennika elektronicznego lub za pomocą aplikacji Ms TEAMS, z której korzystacie podczas lekcji. Założyłyśmy dla Was zespół o nazwie "BIBLIOTEKA" do którego można dołączyć za pomocą linku:

    https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa316d6b1ac2848728b27a497dd1cbf6b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c003a757-d07a-4cae-9681-e295931fa1fc&tenantId=8a987015-4da7-44c3-9ce0-c6f574509128

    (skopiuj link do paska adresu)

    Można umówić się na spotkanie lub po prostu zostawić wiadomość w wolnej chwili. Możecie też zostawiać tam propozycje zakupu książek lub opowiedzieć innym o ciekawych książkach, filmach, które właśnie  przeczytaliście, obejrzeliście.


     

     

    BIBLIOTEKA SZKOLNA donosi, że
    Uczniowie wszystkich klas TECHNIKUM
    buszują po bibliotece!

    Czego szukają? Dlaczego tak spieszą się?

    Czy czeka na nich coś miłego? Smacznego?

    Opowiedzą Wam o tym później, a teraz mocno trzymajcie za nich kciuki. ☺ ♥

     

     

     

     

     

     


    LIST NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DO RODZICÓW I UCZNIÓW


    DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

     

    Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji
    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

    Dzięki temu możemy uatrakcyjnić księgozbiór biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnych
    z preferencjami czytelniczymi naszych Uczniów. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ otrzymane w ramach projektu pieniądze ułatwią nam dalszą realizację zadań, jakie stawia przed sobą nasza biblioteka. Poprzez swoje działania staramy się bowiem podnosić aktywność czytelniczą wśród uczniów, rozwijać zainteresowania czytelnicze, tak aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym i pomagało uczniom zaspokoić potrzeby, tak intelektualne,
    jak i emocjonalne.
    Jednocześnie jesteśmy świadomi jak wielką rolę w popularyzowaniu czytania ma Rodzina. Dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia i dziękujemy Wam – drodzy Rodzice, za rozwijanie i podtrzymywanie zainteresowań czytelniczych Waszych Dzieci. Pamiętajmy jak wiele korzyści daje nam czytanie –

    • wzbogaca słownictwo,
    • utrwala zasady ortografii,
    • dostarcza wiedzy,
    • rozwija emocjonalnie,
    • kształtuje umiejętność wyrażania myśli,
    • rozwija umiejętności komunikacyjne czy chociażby poprawia pamięć i ćwiczy mózg.

    Czytanie jest też bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu, alternatywą dla telewizji, Internetu i gier komputerowych. Dlatego też zachęcajmy do czytania. Bo warto czytać.

    Poniżej umieszczamy link do ciekawej pracy na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz do artykuły na ten temat.


    ANALIZA KONSEKWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH I ROZWOJOWYCH


    https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89774/PDF/01_02_Madeja-Bien-K_Analiza-konsekwencji-psychologicznych-i-rozwojowych.pdf

    Jaki wpływ na dzieci (i dorosłych) ma czytanie?
    https://dziecisawazne.pl/wplyw-dzieci-doroslych-czytanie/

    Przedstawiamy również Państwu listę książek, które planujemy kupić do biblioteki w ramach projektu. Lista ta zostanie skonsultowana z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Pedagogiczną im. KEN w Warszawie.
    Prosimy również o Państwa opinie i sugestie na temat tej listy.


    1. Atwood T., Garnett M., Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pozwalająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość: podręcznik dla osób pracujących z dziećmi, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2020
    2.Bonda K., Balwierz, Audiobook, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2021
    3. Bonda K., Klatka dla niewinnych, Audiobook, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2021
    4. Bonek T., Chemia śmierci. Zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy, Znak Horyzont, Kraków 2021
    5. Camus A., Dżuma, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016
    6. Cha F., Gdybym miała twoją twarz, Wydawnictwo MOVA, Białystok 2021
    7. Chlupova D., Organista z martwej wsi, Novae Res, Gdynia 2020
    8. Clare C., Mechaniczna księżniczka. Diabelskie maszyny – księga druga, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2021
    9. Clare C., Mechaniczny anioł. Diabelskie maszyny – księga pierwsza, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2021
    10. Clare C., Mechaniczny książę. Diabelskie maszyny – księga druga, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2021
    11. Collins B., Księgi zapomnianych żyć, Czwarta Strona, Poznań 2021
    12. Czornyj M. Cios kończący, Audiobook, Storybox, Piaseczno 2021
    13. Czornyj M., Bestia z Buchenwaldu, Wydawnictwo Filia, Poznań 2021
    14. Czornyj M., Sezon drugi, Audiobook, Storybox, Piaseczno 2021
    15. Dikta H., Jeżeli jesteś, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2021
    16. Dikta H., Trogirskie wakacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2021
    17. Ditlevsen T., Trylogia kopenhaska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021
    18. Flagg F., Smażone zielone pomidory, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021
    19. Gali A., Zabójca, Wydawnictwo WAB., Warszawa 2021
    20. Gerritsen T., Braver G., Studentka, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2021
    21. Ginzburg N., Słownik rodzinny, Wydawnictwo Filtry, Warszawa 2021
    22. Grandin T., Ja widzę to tak. Osobiste spojrzenie na autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2020
    23. Hayes L., Bailey A., i in., W pułapce myśli – dla nastolatków. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdynia 2019
    24. Hepworth S., Dobra siostra, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2021
    25. Johnson M., Wintgens A., Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2019
    26. Kowalkowska B., Poza czasem. O potyczkach z codziennością, Wielka Litera, Warszawa 2021
    27. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
    28. Małecki R., Najsłabsze ogniwo, Czwarta Strona, Poznań 2021
    29. Melchior F., Czas huraganów, Mova, Białystok 2021
    30. Mirek K., Dawne tajemnice, Wydawnictwo Filia, Poznań 2021
    31. Moor G., Niewinny, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2021
    32. Mrożek S., Tango, Noir Sur Blanc, Warszawa 2015
    33. Mróz R., Głosy z zaświatów, Audiobook, Wydawnictwo Filia, Poznań 2020
    34. Mróz R., Listy zza grobu, Audiobook, Wydawnictwo Filia, Poznań 2019
    35. Mróz R., Przepaść, Wydawnictwo Filia, Poznań 2021
    36. Mróz R., Szepty spoza nicości, Audiobook, Wydawnictwo Filia, Poznań 2021
    37. Nesbo J., Zazdrość, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2021
    38. Orwell G., Rok 1984,Wydawnictwo SBM, Warszawa 2021
    39. Pennypacker S., Pax, Wydawnictwo IUVI, Kraków 2021
    40. Piotrowski P., Matnia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2021
    41. Quinn K., Kod róży, Wydawnictwo Mando, Kraków 2021
    42. Rokita Z., Kajś. Opowieści o Dolnym Śląsku, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020
    43. Ryder J., Tylko jedna noc, Słowne, Warszawa 2021
    44. Sadlej S., To nie moja wina, Wydawnictwo SQN, Kraków 2021
    45. Salik M., Płomień, Wydawnictwo Powergraph, Warszawa 2021
    46. Sienkiewicz H., Potop, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2020
    47. Skrzydlewska L., Przeczucie, Helion, Gliwice 2021
    48. Sokół J., Czerwona zaraza, czarna śmierć, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2021
    49. Sokół J., Raport o końcu świata, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2021
    50. Sokół J., Wyspa zero, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2020
    51. Stalar M., Głębia, Wydawnictwo Filia, Poznań 2021
    52. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2021
    53. Starosta M., Miłość i inne klątwy, Vectra, Czerwionka-Leszczyny 2021
    54. Vesper I., Bardzo długie popołudnie, Słowne Mroczne, Warszawa 2021
    55. Ward J., Linie krwi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2021
    56. Wierzchowska W., Telefonistki z ulicy Próżnej, Wydawnictwo Szara Godzina, Katowice 2021
    57. Wilson K. G., DuFrene T., W sieci natrętnych myśli. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdynia 2021

    NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE     

    GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

    LISTA NOWOŚCI - PAŹDZIERNIK 2021

     

     

     

     


    PATRONI ROKU 2021

     

    Literackimi patronami roku 2021 zostali:

    • kard. Stefan Wyszyński,
    • Stanisław Lem,
    • Cyprian Kamil Norwid,
    • Krzysztof Kamil Baczyński 
    • Tadeusza Różewicza.

    2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

    Sylewtki Patronów 2021 będziecie mogli poznawać bliżej z prezentacji opracowanych przez uczniów i nauczycieli bibliotekarzy i zamieszczanych na tablicy bibliotecznej (przy wejściu do biblioteki).

    Ciekawe fakty z życia ciekawych ludzi zawsze są ciekawe... :-)


     

     

    Literacka Nagroda Nobla 2021

     

    Abdulrazak Gurnah

     

    Akademia Szwedzka ogłosiła Laureata Literackiej Nagrody Nobla 2021. Został nim tanzański pisarz Abdulrazak Gurnah. Uhonorowano go za "za bezkompromisową i cechującą się współczuciem refleksję nad skutkami kolonializmu i losem uchodźców, znajdujących się w przepaści między kulturami i kontynentami".

    Tegoroczny laureat urodził się w 1948 r. na wyspie Zanzibar. Gdy miał 18 lat, przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął studia. Do niedawna był profesorem literatury angielskiej i postkolonialnej na Uniwersytecie Kent w Canterbury. Wydał m.in. powieści: "Memory of departure" (1987), "Pilgrims way" (1988), "Dottie" (1990), "Paradise" (1994), "Admiring silence" (1996), "By the sea" (2001), "Desertion" (2005), "The last gift" (2011), "Gravel heart" (2017) oraz "Afterlives" (2020).

    Abdulrazak Gurnah  jest autorem 10 powieści i szeregu opowiadań. W swych utworach, pisanych w języku angielskim, porusza kwestie emigracji, które zna z własnego doświadczenia.

    Żródło: https://press.amu.edu.pl/pl/blog/post/literacka-nagroda-nobla-2021.html

     

    ROK SZKOLNY 2021/22

     


     


     


     

    ZAPRASZAMY.

     

     UWAGA, UWAGA,  Nauczyciele Bibliotekarze postanowili uruchomić dla Was tzw.

    POGOTOWIE BIBLIOTECZNE

    W określonych godzinach będziemy do Waszej dyspozycji, aby pomagać Wam w wyszukiwaniu  w Internecie:

    • wartościowych treści/nagrań lektur,
    • materiałów różnego typu – dokumenty, obrazy, filmy - do nauki różnych przedmiotów, także technicznych, ekonomicznych itp.,
    • ciekawych artykułów, materiałów na tematy, które Was interesują,
    • wydarzeń kulturalnych dostępnych online i nie tylko,
    • i innych materiałów, które okażą się dla Was przydatne.

    DYŻURY BĘDZIEMY PEŁNIĆ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

    Poniedziałek:          09:00 - 10:00          - p. Jadwiga Pawlak

    Wtorek:                    10:30 - 11:30          - p. Magdalena Klich-Kułakowska

    Środa                         10:45 – 11:30         - Jadwiga Pawlak

    Czwartek                  11:30 - 12:30          - p. Magdalena Klich-Kułakowska

    piątek                        11:30 – 12:30         - p. Magdalena Klich-Kułakowska

    Komunikować się z nami można za pomocą przede wszystkim
    Ms TEAMS (Zespół „Biblioteka” lub czat ogólny)
    oraz za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym.

    W innych godzinach też możecie pisać i prosić o pomoc w wyszukiwaniu materiałów, ale wtedy, być może, będziecie musieli dłużej poczekać na odpowiedź, ponieważ wykonujemy w tym czasie inne obowiązki szkolne i biblioteczne. ZAPRASZAMY.

    *****************************************************************************

                                NIE ŻYJE JERZY PILCH...[*]                          

    Prozaik, publicysta, dramaturg, scenarzysta filmowy. Pisarz o równie ironicznym, co czułym spojrzeniu na niedoskonałości tego świata i kondycję zamieszkujących go ludzi. Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle, zmarł 29 maja 2020 w Kielcach...

    Ilustracja
    By Adam Kumiszcza - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4350752

    SYLWETKA I TWÓRCZOŚĆ W https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-pilch

     

    ********************************************************************************************************

    Pandemia koronawirusa. Empik Premium na 60 dni za darmo dla wszystkich

    https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/koronawirus-empik-premium-na-60-dni-za-darmo-dla-wszystkich/qx5qyln,681c1dfa

    WOLNE LEKTURY - NIE ZAPOMNIAJCIE

    Pamiętacie o stronie https://wolnelektury.pl ? Znajdziecie tam audioooki i e-booki z Waszymi lekturami np. MAKBET https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet/ lub CHŁOPI https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi/ i inne np. "Król Edyp", "Antygona" itd...Korzystajcie

   • AKCJA "MOJA BIBLIOTEKA" W DOBIE PANDEMII

   • Jak wiecie, od dłuższego czasu w naszej Bibliotece trwa akcja " MOJA BIBLIOTEKA" w ramach, której sami wybieracie jakie książki kupujemy do biblioteki szkolnej. Wystarczy napisać na karteczce tytuł i autor i wrzucić tę karteczkę do pudełka w czytelni.

    Teraz też możecie decydować o zakupach nowych książek. Tym bardziej, że macie więcej czasu na przeglądanie propozycji różnych wydawnictw w Internecie. Zapraszamy do przesyłania swoich propozycji w wiadomościach do nauczycieli bibliotekarzy
    w dzienniku elektronicznym.

    Jak tylko to będzie możliwe, zakupimy wybrane przez Was książki i z przyjemnością wypożyczymy je Wam ;-)

   • PATRONI ROKU 2020

   • Jak donosi portal eKAi.pl  Św. Jan Paweł II jednym z patronów 2020 roku

    Fot. East News

    Św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand i Roman Ingarden – to niektórzy z patronów roku 2020. Postanowili o tym parlamentarzyści w uchwałach uchwalonych w mijającym roku. Przyszły rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

    W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono uwagę,
    że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

    W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem “Solidarności”, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

    „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie.

    18 maja 2020 r. przypadnie 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” – głosi tekst uchwały.

    źródło: https://ekai.pl/sw-jan-pawel-ii-jednym-z-patronow-2020-roku/  

    ŚW. JAN PAWEŁ II

    Na portalu dzieje.pl czytamy:

    Jan Paweł II. Fot. PAP/W. Kryński

    Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. "Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem +Solidarności+, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - czytamy w uchwale. Podkreślono w niej, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to,
    co w naszych dziejach najważniejsze. "Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jaki międzynarodowy" - zaznaczono.

    "Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy +brzemię+ dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas" - głosi uchwała.

    Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako "papież rodziny". "Nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija - wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości" - zaakcentowano.

    "Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 r. przeżył zamach na swoje życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych. 2 kwietnia 2005 r. z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba. Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie
    i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej" - dodano w uchwale. (PAP)

    autor: Anna Kondek-Dyoniziak

    źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-ustanowil-rok-2020-rokiem-swietego-jana-pawla-ii

     


    Roman Ingarden

     
    Sejm RP w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, ustanawia rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.
    W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena - jednego z najwybitniejszych polskich filozofów.

    W uchwale podkreślono, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "w uznaniu wielkich zasług uczonego, postanawia oddać Mu hołd".https://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-ustanowil-rok-2020-rokiem-romana-ingardena

    Roman Witold Ingarden to polski fenomenolog o niezwykle bogatym i różnorodnym dorobku.
    Był uczniem Edmunda Husserla, zainteresowanym zgłębianiem kwestii ontologicznych, aksjologicznych oraz estetycznych. W świecie znany jest jako fenomenolog rozwijający przede wszystkim zagadnienia estetyczne,
    choć to spory o istnienie świata stały w centrum teoretycznych dociekań filozofa.

    Ingarden urodził się 5 lutego 1893 roku w Krakowie. Gimnazjum ukończył we Lwowie w 1911. Rozczarowany metodami krytyki literackiej, przepełniony pasją poznawczą i ciekawością świata, zbliżył się do filozofii, która – jak wierzył – pozwoli mu na wypracowanie metodologii pracy z tekstem literackim. W 1911 roku rozpoczął studia filozoficzne pod okiem Kazimierza Twardowskiego, założyciela Szkoły lwowsko-warszawskiej, a rok później wyjechał do Getyngi, gdzie studiował filozofię u Edmunda Husserla, matematykę u Davida Hilberta oraz psychologię u Georga Eliasa Müllera.

    W trakcie studiów przenosił się z Getyngi do Wiednia, z Wiednia do Lwowa, a w końcu do Fryburga Bryzgowijskiego, gdzie w 1918 obronił pracę doktorską pod tytułem "Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik". Po obronie pracy doktorskiej Ingarden wrócił do Polski, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel filozofii, matematyki i języka niemieckiego. Pracował w Końskich, Lublinie, Warszawie i Toruniu.
    Praca dydaktyka nie pochowała jednak jego teoretycznych i akademickich ambicji, pisał w tym czasie dużo, ukończył między innymi rozprawę habilitacyjną "O pytaniach esencjalnych", którą ogłosił w 1924 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1928 roku ukończył książkę "O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury". Mimo znacznego dorobku i wstawiennictwa Husserla, profesorem nadzwyczajnym zostaje jednak dopiero w 1933. Wtedy też może pozwolić sobie na zrezygnowanie z posady nauczyciela gimnazjalnego.

    W 1937 roku wydał kolejną książkę: "O poznawaniu dzieła literackiego", w której rozwijał swoje wcześniejsze zainteresowania badaniem literatury, czym zyskiwał sobie zainteresowanie i uznanie literaturoznawców. Tu także opisał teorię struktury przeżycia estetycznego. Powoli ukierunkowywał swoje myślenie ku problematyce ontologicznej, interesował go czas, spór między realizmem a idealizmem, krytyka fenomenologii (zwłaszcza Husserlowskiej koncepcji idealizmu transcendentalnego, prymatu świadomości). Od początku swojej filozoficznej kariery podkreślał wagę realności – niezależnej od świadomości. Swoje koncepcje zawarł w opus magnum pod tytułem "Spór o istnienie świata", wydanym po wojnie w dwóch tomach: tom I: "Ontologia egzystencjalna" z 1947 roku oraz tom II "Ontologia formalna" opublikowany w 1948. Pracy nad "Sporem o istnienie świata" poświęcił lata wojny spędzone głównie we Lwowie, gdzie początkowo pracował w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie w latach 1942-1944 jako nauczyciel matematyki w szkole zawodowej dla Polaków. W czasie wojny włączył się także w działalność uniwersytetu podziemnego.  

    Po wojnie Ingarden podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1946 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i stanowisko kierownika II Katedry Filozofii UJ. Ingarden prowadził wówczas ożywioną działalność dydaktyczną, akademicką, badawczą, uczestniczył w wielu zagranicznych konferencjach, pisał (w tym czasie poza dwoma tomami "Sporu o istnienie świata", ukazała się także pozycja "Szkice z filozofii literatury"). W 1950 został jednak odsunięty od pracy na uniwersytecie, władze komunistyczne uznały jego dorobek za niezgodny z obowiązującymi wówczas ideologicznymi priorytetami.

    W tym czasie Ingarden przetłumaczył "Krytykę czystego rozumu" Immanuela Kanta na język polski dla Biblioteki Klasyków Filozofii wydawanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, skończył także trzeci tom "Sporu o istnienie świata: O strukturze przyczynowej realnego świata". W 1957 roku wrócił na stanowisko kierownika Katedry Filozofii, gdzie pracował do 1963 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Do nagłej śmierci 14 czerwca 1970 roku Ingarden był aktywnym zawodowo filozofem: pisał, podróżował z wykładami, utrzymywał kontakty z dużym kręgiem jego uczniów i uczennic, do których należeli między innymi Danuta Gierulanka, Daniela Gromska, Irena Krońska, Tadeusz Kroński, Halina Poświatowska, Władysław Stróżewski, Józef Tischner, Karol Wojtyła.

    Sławę i uznanie zyskał Ingarden głównie za sprawą swoich rozważań z dziedziny estetyki, które należą do klasyki tak polskiej, jak i światowej. Estetyka Ingardena wychodzi od refleksji nad dziełem literackim, ale ma mieć także (a przynajmniej takie jest zamierzenie filozofa) zastosowanie dla analizy innych dziedzin sztuki takich jak malarstwo, teatr, architektura czy muzyka. Ingarden ujmował dzieło sztuki w bardzo szerokim kontekście. 

     https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden

    źródło zdjęć

    1 Ingarden https://filozofuj.eu/2020-rokiem-romana-ingardena/

    2 Ingarden https://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-ustanowil-rok-2020-rokiem-romana-ingardena

     

    LEOPOLD TYRMAND

     

     

     

     

     

    Kim był Leopold Tyrmand przed rokiem 1954?

    Mimo młodego wieku wiele miał już za sobą. Urodzony 16 maja 1920 roku w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, po maturze wyjechał do Paryża, by w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych studiować architekturę (1938-1939). Z początkiem wojny znalazł się w Wilnie. Aresztowany w kwietniu 1941 roku, został skazany na dwadzieścia pięć lat więzienia za „konspirację antylitewską”. Z wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej mógł więzienie zamienić na roboty przymusowe. Imał się różnych prac: był robotnikiem i kelnerem, kreślarzem i palaczem, wreszcie marynarzem.

    W tej ostatniej roli spróbował ucieczki; schwytany w Norwegii, trafił do obozu koncentracyjnego. Pobyt w Norwegii przyniósł Tyrmandowi znajomość języka norweskiego i materiał do pierwszej książki „Hotel Ansgar” (1947). Po powrocie do kraju (1946) Tyrmand pracował najpierw jako dziennikarz w „Expresie Wieczornym” i „Słowie Powszechnym”.

    W latach 1947-1949 był członkiem redakcji „Przekroju”. W 1950 Tyrmanda usunięto jednak z redakcji po napisaniu recenzji turnieju bokserskiego, w której skrytykował stronniczość radzieckich sędziów (sam turniej zakończył się protestami kibiców oraz interwencją milicji).

    Dzięki pomocy długoletniego przyjaciela – Stefana Kisielewskiego znalazł pracę w „Tygodniku Powszechnym”. Praca ta skończyła się z chwilą odebrania pisma prawowitym redaktorom i przejęcia go przez Jana Dobraczyńskiego (1953).

    Tyrmand został wówczas obłożony nieoficjalnym zakazem publikacji.

    Kim zatem był Tyrmand w roku 1954? To zależało od punktu widzenia. Dla niektórych był nikim, człowiekiem przegranym, któremu powinęła się noga. Wariatem, co nie chce zrozumieć dziejowej konieczności i nie bierze udziału w realizacji postulatów socrealizmu. Dla niektórych był barwną postacią Warszawki, cynicznym bikiniarzem w kolorowych skarpetkach, arbitrem elegancji, propagatorem zachodnich nowinek.
    Dla niektórych wreszcie był wzorem postawy niezłomnej, człowiekiem, który niedostatek i brak możliwości publikowania przedłożył nad ewentualną karierę i zaszczyty – z lojalności dla swoich przekonań. Co ciekawe, autor w trakcie dziennika sam – zależnie od nastroju chwili – patrzy na siebie z tych trzech perspektyw.

    W kwietniu 1955 ożenił się ze studentką ASP, Małgorzatą Rubel-Żurowską, ich małżeństwo nie przetrwało długo. Drugą żoną Tyrmanda została pod koniec lat 50. dziennikarka „Przekroju” ds. mody, późniejsza projektantka Barbara Hoff. Pisarz, znany ze swojej bezkompromisowości oraz niekonwencjonalnego stylu życia, stał się liderem powstającego ruchu jazzowego w Polsce. Organizował festiwale i koncerty, wydał też monografię „U brzegów jazzu”.

    Passa literacka Tyrmanda trwała do roku 1958. Wydał jeszcze pierwszą część minipowieści Wędrówki i myśli porucznika Stukułki oraz zbiór opowiadań „Gorzki smak czekolady Lucullus”.

     

     Wraz z zaostrzaniem polityki wewnętrznej przez rządy Władysława Gomułki represje dotknęły też Tyrmanda. Cenzura zatrzymywała mu kolejne powieści, jak Siedem dalekich rejsów, odmawiano też wznowień (Zły stał się w ten sposób „białym krukiem”). Ostatnią powieścią, którą udało mu się podczas pobytu w Polsce opublikować, był Filip (1961). Zgodę na ostatni wyjazd za granicę otrzymał w 1959, potem odmawiano mu paszportu. Władza piętnowała w ten sposób jego ostentacyjnie „burżuazyjny” styl życia.

    Kolejną niewydaną w Polsce powieścią Tyrmanda stało się ukończone w 1964 Życie towarzyskie i uczuciowe. Piętnował w niej postawy moralne środowiska inteligencji twórczej – pisarzy, dziennikarzy i filmowców – przede wszystkim ich służebną rolę wobec władzy. Pod fikcyjnymi postaciami bohaterów w łatwy sposób można było rozpoznać autentyczne postaci ówczesnej polskiej kultury. Paszport otrzymał dopiero w 1965, a z Polski wyjechał 15 marca 1965. Decyzję o powrocie uzależnił od szans na wydanie Życia towarzyskiego i uczuciowego. Powieść została jednak zatrzymana przez wydawnictwo, a Tyrmand wydał ją w 1967 w paryskim Instytucie Literackim.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emigracja

    W 1965 Tyrmand podróżował po Europie oraz Izraelu (tam spotkał się z matką). Na początku 1966 odwiedził Stany Zjednoczone. Najpierw korzystał ze stypendium Departamentu Stanu, przyznanego mu jako „znaczącej postaci opiniotwórczej”. Po kilku miesiącach podjął decyzję o pozostaniu w Stanach Zjednoczonych na stałe. Początkowo korzystał ze stypendium Departamentu Stanu, publikował też w paryskiej "Kulturze". Wkrótce nawiązał współpracę z prestiżowym tygodnikiem "The New Yorker", w którym swoje opowiadania ogłaszali tacy pisarze, jak Vladimir Nabokov, Irwin Shaw czy J.D. Salinger.

     Tyrmand - publicysta "The New Yorkera" okazał się kimś zupełnie innym niż Tyrmand - autor "Złego" i "Dziennika 1954". Ewolucja, jaką przeszły jego poglądy, może szokować: z liberała, którym był w Polsce, przeobraził się w konserwatystę, ostro piętnującego tendencje lewicowe i kontestacyjne w amerykańskiej kulturze. (…) Jako emigrant zza żelaznej kurtyny, pisarz pragnął oświecić Amerykanów, na czym polega niewolniczy ustrój. Jego "Zapiski o życiu w komunizmie", które w polskim wydaniu podziemnym ukazały się jako "Cywilizacja komunizmu" (1972), "The New Yorker" jednak odrzucił.

    Po afroncie, jaki spotkał go w "The New Yorkerze", Tyrmand w 1971 roku rozstał się z pismem i tym samym wypadł z głównego nurtu amerykańskiej publicystyki. Wszedł też w konflikt z Jerzym Giedroyciem i przestał drukować w paryskiej "Kulturze". W tym okresie nawiązał kontakt ze środowiskami konserwatywnymi w Stanach. Dostał propozycję pracy w The Rockford Institute w stanie Illinois, założonym przez Johna Howarda jako twierdza oporu przeciw społecznym przemianom w Ameryce lat sześćdziesiątych.

    W 1976 roku zaczęli wydawać miesięcznik "Chronicles of Culture", który z czasem stał się znany z popierania polityki antyglobalistycznej i antyimigracyjnej.

    Było jeszcze życie prywatne: na emigracji założył rodzinę, o której, jeśli wierzyć wyznaniom z "Dziennika", zawsze marzył.

    W 1971 roku ożenił się z Mary Ellen Fox, jego czytelniczką, doktorantką iberystyki na Uniwersytecie Yale, a w roku 1981 urodziły im się bliźnięta,
    Rebecca i Matthew. W latach siedemdziesiątych zredagował "Dziennik 1954", który we fragmentach drukowały londyńskie "Wiadomości", zanim ukazał się w formie książkowej.

     Podczas wakacji na Florydzie w 1985 roku Tyrmand zmarł niespodziewanie na zawał serca.

    Czy był wybitnym pisarzem? Próbę czasu zniósł jego "Dziennik", może także "Zły". Nadal warto czytać pełne pasji i znawstwa "U brzegów jazzu".
    Był też Tyrmand niezwykle ciekawą, pełną sprzeczności postacią, która wciąż niepokoi, budzi podziw, ale i wątpliwości. Tak go charakteryzował Henryk Dasko:

    "Lubił się widzieć ideologiem, ale jego domeną i namiętnością była kontestacja. Jak wielu kontestatorów, potrafił drażnić arogancją, manierycznymi pozami, snobizmem, nieraz przekraczającym granicę dobrego smaku. Ale częścią jego legendy jest także niezwykła odwaga, której dowody niejednokrotnie dawał w życiu. Trzeba było odwagi zaiste szczególnej, aby w 1942 roku, z marnymi papierami, wystawionymi przez jakiegoś sołtysa w podwileńskiej wiosce, wyjechać do Rzeszy, w samo - jak to lubił nazywać - oko cyklonu. Trzeba było odwagi, aby samotnie, w milczącej loży prasowej stadionu, demonstracyjnie oklaskiwać wejście wicepremiera Mikołajczyka. Aby w 1953 roku odrzucić propozycję dalszej współpracy z 'Tygodnikiem Powszechnym', kiedy pismo zostało oddane przez ówczesne władze Stowarzyszeniu PAX, o kierownictwie zdominowanym przez byłych falangistów - Piaseckiego, Przetakiewicza, Puzynę. Niezależnie od tego, jak dziś oceniać jego przekonania i działalność z okresu amerykańskiego, należy uszanować odwagę dobrowolnego rozstania się z życiem towarzyskim i uczuciowym Nowego Jorku, aby pozostać wiernym temu, w co wierzył

    Źródło: https://lubimyczytac.pl/

     

   • Aktualności

   •  

     "Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw
    i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów."
    J. Iwaszkiewicz

     

    GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

    PONIEDZIAŁEK

    7:30-13:40

    14:25-15:30

    WTOREK

    7:30-11:40

    13:30-16:30

    ŚRODA

    7:30-11:35

    12:45-16:45

    CZWARTEK

    7:30-9:50

    10:35-16:45

    PIĄTEK

    7:30-9:50

    10:35-14:15                 OLGA TOKARCZUK

    Wybitna prozaiczka i eseistka,
    została laureatką nagrody Nobla za 2018 rok.

    Opis twórczości i osiągnięć OLGI TOKARCZUK znajdziecie na tablicy przy wejsciu do czytelni.

    Zapraszamy również po książki naszej NOBLISTKI do biblioteki szkolnej.

    PROJEKT "MOJA BIBLIOTEKA"

    Jeżeli chcesz, aby w naszej bibliotece znalazły się te książki, które Ty chcesz przeczytać - to weź udział w projekcie
    "Moja biblioteka".

    Drodzy Czytelnicy. Kilka razy w roku szkolnym zakupujemy do biblioteki nowe ksiązki. Nie chcemy kupować "w ciemno"
    i byle czego. Chcemy nasze zakupy szeroko  konsultować z naszymi Czytelnikami. Jeżeli powiecie nam co lubicie czytać
    i jakie książki najchętniej widzielibyście w bibliotece, to postaramy się spełnić Wasze oczekiwania i zakupimy takie pozycje,
    które będą dla Was interesujące.

    Każdy uczeń, nauczyciel czy pracownik może oczywiście przyjść do nas i powiedzieć nam czego oczekuje. Tak już robi wielu naszych czytelników, ale chcemy również dać inną możliwość.

    Proponujemy, abyście spokojnie zastanowili się w domu i zapisali na kartce np.:

    • tytuły książek,
    • nazwiska autorów, których utwory  najchetniej przeczytalibyście,
    • tematy, które Was interesują.

     

    Taką kartkę można przynieść do biblioteki i wrzucić ją do pudełka z napisem "Moja biblioteka" , które stoi
    w naszej czytelni.


    Przy najbliższych zakupach na pewno uwzględnimy Wasze propozycje.

    Serdecznie zapraszamy
    - przychodźcie i opowiadajcie lub piszcie o swoich preferencjach czytelniczych.
    Chętnie pomożemy Wam w zdobyciu interesującej lektury.


    Liczymy również na nowych czytelników, którzy być może dotąd nie wiedzieli, że w naszej bibliotece istnieje
    możliwość wpływania na to, co kupujemy do biblioteki.

    Pracownicy biblioteki.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    UWAGA! MNÓSTWO NOWOŚCI W BIBLIOTECE

    Przyjdź i sprawdź czy są już książki, które zamówiłeś w ramach akcji "Moja biblioteka" (czytaj niżej). 

    PREZENTACJĘ NIEKTÓRYCH NOWYCH POZYCJI

    ZNAJDZIESZ TU

    Prezentacja_nowosci2018_list.pdf


     

    PREZENTACJA NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH (LUTY 2018)

     


    * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ** * * * * * * 

    LITERACKI NOBEL 2017

    * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

     

    (więcej... Literacki_Nobel_2017.pdf)

     


    (więcej: NAGRODA_LITERACKA_NIKE_2017.pdf)

     


    Nasza akcja "Moja biblioteka" cieszy się wśród Was dużym powodzeniem.

    Lista książek, które chcecie przeczytać jest długa :-)

    Oto pozycje, które udało nam się zakupić w ostatnim czasie:

    NOWOSCI.pdf

     

    Jednocześnie przypominamy, że akcja „Moja biblioteka” trwa i nadal możecie podawać swoje propozycje książek, które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.

    Tytuły, autorów zapisujemy na kartce i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy do pudełka stojącego w czytelni.

     


     

    UWAGA NOWOŚCI w BIBLIOTECE!

    Do biblioteki szkolnej zakupiliśmy wiele nowych i ciekawych książek.

    Całą listę i opisy zakupionych nowości znajdziecie na naszej
    tablicy informacyjnej na korytarzu na II piętrze.    Wśród nich znajdziecie te pozycje, o które prosiliście w ramach
    akcjiMoja biblioteka”, czyli:

    ·        Pielgrzym”, Terry Hayes

    ·        Szeptucha”, Katarzyna Berenika Miszczuk

    ·        Tajemnice Luizy Bein”, Renata Kosin

    ·        Szklany tron”, Sarah J. Maas

     

    ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH

     

    Niestety, książka „Piękna ZłAlicja” (aut. Rebecca James), o którą również prosiliście,
    nie jest na razie dostępna, ale postaramy się ją dla Was zdobyć jak tylko to będzie możliwe.

     

    Jednocześnie przypominamy, że akcja „Moja biblioteka” trwa i nadal możecie podawać swoje propozycje książek, które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.

     

    Tytuły, autorów zapisujemy na kartce i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy do pudełka stojącego w czytelni.

     

     

    PREZENTACJA WSZYSTKICH NOWOŚCI WKRÓTCE NA TEJ STRONIE.

     

    Dziękujemy za współpracę. J

    Pracownicy biblioteki.     

    Kto czyta, żyje podwójnie,
    więc dlaczego nie korzystać z tej szansy?

      

    Biblioteka szkolna
    zaprasza Uczniów naszej szkoły do udziału w akcji

    „Moja lista książkowych bestsellerów”

    Opowiedzcie nam, co i o czym czytacie.

    Może okaże się, że:

    ·        Macie wspólne zainteresowania z ładną koleżanką lub przystojnym kolegą. J

     

    ·        Zaintrygujecie kogoś swoją opowieścią o ulubionej książce na tyle, że postanowi ją przeczytać
    i... będzie o czym pogadać.

     

    ·        Wasza opowieść sprawi, że ktoś odkryje świat książek i jego życie zmieni się na lepsze…

     

    ·        Ktoś inny opowie Wam o ciekawych książkach, których jeszcze nie odkryliście.

    JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?

    Uczniowie każdej klasy:

    ·         Wybierają 3-5 najlepszych ich zdaniem książek, o których chcieliby opowiedzieć.

    ·        Przygotowują prezentacje multimedialne, które przedstawiają wybrane książki.

    ·        W ustalonym terminie prezentują swoje prace przed jury konkursowym
    (wskazana jest uprzednia weryfikacja i prezentacja na forum klasy).

    ·        Jury wybiera najciekawsze prezentacje, które będą nagrodzone i przedstawione na forum szkoły.
    Nagrodą jest bon do księgarni.

    TERMIN: Prezentacje, zapisane na płycie CD/DVD, należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 31 marca 2017 roku.

    Wszystkie pliki prezentacji powinny być zapisane w folderze o nazwie:

    imie_nazwisko_klasa_bestsellery

    Szczegółowych informacji dotyczących treści prezentacji udzielają Pracownicy biblioteki.

    Pomocy informatycznej i technicznej przy tworzeniu prezentacji udziela p. Jadwiga Pawlak.

    Organizator: Pracownicy biblioteki szkolnej

     

     

     


     Zimowa akcja "Wypij herbatę w czytelni".

    Musisz poczekać na lekcje, autobus do domu masz dopiero za godzinę lub dwie, chcesz porozmawiać z koleżanką lub kolegą? Nie musisz siedzieć na korytarzu.

    Przyjdź do biblioteki i..

    napij sie herbaty,

    rozmawiaj,

    czytaj,

    zagraj z kloegami w warcaby, scrabble, kalambury, szachy lub inne gry planszowe dostepne w czytelni.

    Udostępnimy Ci wrzątek, kubek i herbatkę - czarną, zieloną lub owocową - do wyboru. 

    ZAPRASZAMY.

     


    WYNIKI

      poniedziałekpopopo

    KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  "BARWY JESIENI"

    organizowanego przez Bibliotekę Szkolną.

    Zobacz zdjecia nadesłane do konkursu - fotogaleria


     

     

     

         NOWOŚCI W BIBLIOTECE....

    Prezentacja najnowszych książek dostępnych
    w bibliotece szkolnej

     

     


    "Marsjanin"

    Andy Weir

    „Mark Watney kilka dni temu był jednym z pierwszych ludzi, którzy stanęli na Marsie.
    Teraz jest pewien, że będzie pierwszym, który tam umrze!
    Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam
    w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie,          w której równie ważną rolę, co naukowa wiedza, zdolności techniczne i pomysłowość, odgrywają niezłomna determinacja
    i umiejętność zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair…”

    źródło opisu: http://www.wydawnictwoakurat.pl/

     

     

     

    "Maybe Someday"

    Colleen Hoover

    „On, Ridge, gra na gitarze tak, że porusza każdego. Ale jego utworom brakuje jednego: tekstów. Gdy zauważa dziewczynę
    z sąsiedztwa śpiewającą do jego muzyki, postanawia ją bliżej poznać.
    Ona, Sydney, ma poukładane życie: studiuje, pracuje, jest w stabilnym związku. Wszystko to rozpada się na kawałki w ciągu kilku godzin. Wkrótce tych dwoje odkryje, że razem mogą stworzyć coś wyjątkowego. Dowiedzą się także, jak łatwo złamać czyjeś serce… "Maybe Someday" to opowieść o ludziach rozdartych między „może kiedyś” a „właśnie teraz”, o emocjach ukrytych między słowami i o muzyce, którą czuje się całym ciałem”.

    źródło opisu: http://www.znak.com.pl/

     

     

    "Odnaleziony"

    Harlan Coben

    :Minęło osiem miesięcy od tragicznej śmierci ojca Mickeya.
    Osiem miesięcy kłamstw, przemilczeń i pytań bez odpowiedzi.
    Chłopak wciąż wierzy, że wypadek samochodowy, w którym ojciec podobno zginął, był jedną wielką mistyfikacją. Ekshumacja zwłok tylko utwierdza go w tym przekonaniu.
    Mickey próbuje dociec prawdy o ojcu, ale prowadzi jeszcze dwa niezależne śledztwa. Jedno dotyczy afery dopingowej
    w szkolnej drużynie koszykówki. Drugie – zaginięcia chłopaka jego przyjaciółki Emy. Chłopaka, który być może w ogóle nie istnieje”. 

    źródło opisu: Wydawnictwo Albatros, 2015

     

     

     

    "Pilecki. Śladami mojego taty"

    Mirosław KrzyszkowskiBogdan Wasztyl

    „OJCIEC
    Witold jak nikt rozumiał słowo ojczyzna. Walczył z bolszewikami w 1920 roku. Bronił Polski we wrześniu 1939. Był jednym
    z pierwszych organizatorów konspiracji. Na ochotnika poszedł do Auschwitz, by zaświadczyć o ludobójstwie. Po ucieczce służył w AK i walczył w Powstaniu Warszawskim. Gdy upadło, trafił do Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ale wrócił do kraju. By nie dopuścić do wyniszczenia narodu. Tu dopadli go agenci UB.
    Polska Ludowa odpłaciła mu hańbiącym procesem, torturami i strzałem w tył głowy.
    SYN
    Andrzejowi odebrano tatę. Wzrastał z piętnem syna zdrajcy. Przez 67 lat nie mógł nawet pomodlić się nad grobem ojca.
    W PRL-u nie było dla niego miejsca. Trudno było o pracę, a o przeszłości nie wolno było mówić.
    ŚLADEM TATY
    Syn rotmistrza Pileckiego ma dziś 83 lata. Nie musi już i nie chce milczeć. Rusza śladami ojca. Trafia do miejsc, które pamiętają Witolda. I daje świadectwo o życiu jednego z największych polskich patriotów. Wszyscy powinniśmy towarzyszyć mu w tej podróży”.

    źródło opisu: http://www.znak.com.pl/

     

     

     

    "Pogromca lwów"

    Camilla Läckberg

    „Camilla Läckberg w szczytowej formie! Recenzenci i czytelnicy są zgodni, warto było czekać!
    Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę półnaga dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód nie jest       w stanie zahamować ani jej wyminąć.
    Patrik Hedström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już wiadomo, że potrącona dziewczyna to Victoria, która cztery miesiące temu zaginęła, wracając do domu ze szkółki jeździeckiej. Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych zabiegów,
    co gorsza, nie tylko ona.
    W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną tragedię, która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu jego żonę, skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak naprawdę wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa. Wydaje się również, że przeszłość kładzie się cieniem na teraźniejszości…”

    źródło opisu: http://www.czarnaowca.pl/

     

     

    "Więzień Nieba"

    Carlos Ruiz Zafón

    „Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i Synowie idą tak marnie jak nigdy dotąd. Daniel Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny żywot jako mąż pięknej Bei i ojciec małego Juliana. Następny w kolejce do porzucenia stanu kawalerskiego jest przyjaciel Daniela, Fermín Romero de Torres, osobnik tyleż barwny, co zagadkowy: jego dawne losy wciąż pozostają owiane mgłą tajemnicy. Ni stąd, ni zowąd przeszłość Fermina puka do drzwi księgarni pod postacią pewnego odrażającego starucha. Daniel od dawna podejrzewał, że skoro przyjaciel nie chce mu opowiedzieć swej historii, to musi mieć ważny powód. Ale gdy Fermín wreszcie zdecyduje się wyjawić mroczne fakty, Daniel dowie się "rzeczy, o których Barcelona wolałaby zapomnieć".

    źródło opisu: Wydawnictwo Muza, 2012

     

     

     

    "Znalezione nie kradzione"

    Stephen King

    "Pobudka, geniuszu" – tymi niepokojącymi słowami zaczyna się opowieść o psychopatycznym czytelniku, którego literatura popycha do zbrodni.

    Geniuszem jest John Rothstein, autor porównywany z J.D. Salingerem, twórca słynnej postaci Jimmy’ego Golda, który jednak od kilku dekad nie wydał żadnej książki. Czytelnikiem – Morris Bellamy, wściekły nie tylko o to, że jego ulubiony autor przestał publikować nowe powieści, lecz także dlatego, że sprzedał nonkonformistyczną postać Jimmy’ego Golda dla zysków z reklam. Morris wymierza Rothsteinowi karę najdotkliwszą z możliwych. Zabija go i opróżnia jego sejf z gotówki. Kradnie też notesy zawierające co najmniej jedną niewydaną jeszcze powieść z Goldem. Morris ukrywa swój skarb, po czym za inne przestępstwo trafia do więzienia. Kilka dekad później chłopiec o nazwisku Pete Sauberg znajduje ukryty łup Bellamy’ego. Teraz Bill Hodges, Holly Gibney i Jerome Robinson muszą ratować chłopca i jego rodzinę przed mściwym Morrisem, który po trzydziestu pięciu latach, ogarnięty jeszcze większym obłędem, wychodzi na wolność”.

    źródło opisu: Wydawnictwo Albatros, 2015

     

     

     

    "Światło, którego nie widać"

    Anthony Doerr

    :Marie-Laure mieszka wraz z ojcem w Paryżu, jako sześciolatka traci wzrok i odtąd uczy się poznawać świat przez dotyk
    i słuch. Pięćset kilometrów na północny wschód od Paryża w Zagłębiu Ruhry mieszka Werner Pfennig, który jako mały chłopiec stracił rodziców. Podczas jednej z zabaw Werner znajduje zepsute radio, naprawia je i wkrótce staje się ekspertem
    w budowaniu i naprawianiu radioodbiorników. Odtąd Werner poznaje świat, słuchając radia.
    Kiedy hitlerowcy wkraczają do Paryża, dwunastoletnia Marie-Laure i jej ojciec uciekają do miasteczka Saint-Malo w Bretanii.
    Werner Pfennig trafia tam kilka lat później. Służy w elitarnym oddziale żołnierzy, który zajmuje się namierzaniem wrogich transmisji radiowych. Podczas nalotu aliantów na Saint-Malo losy tej dwójki splatają się…”

    źródło opisu: http://www.czarnaowca.pl/

     

     

     

    "Lew Tołstoj. Ucieczka z raju"

    Pawieł Basiński

     

    „Książka uhonorowana najbardziej prestiżową nagrodą dla literatury rosyjskiej – „Bolszaja Kniga”,
    a także tytułem „Książka Roku 2010”. Od premiery miała już 10 wydań.

    Sto lat temu w Jasnej Polanie zdarzyło się coś, co wstrząsnęło całym światem. Osiemdziesięciodwuletni pisarz, geniusz
    i największa ówczesna sława literacka, hrabia Lew Tołstoj, potajemnie uciekł z domu w nieznanym kierunku. Od tego czasu szczegóły ucieczki i śmierci wielkiego starca obrosły mnóstwem mitów i legend… Ostatecznie w listopadzie 1910 roku z 50 rublami w kieszeni dotarł do stacji Astapowo, gdzie stan zdrowia zmusił go do zatrzymania się i gdzie zmarł…”

    źródło opisu: http://marginesy.com.pl/

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych