•  

   Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2022/2023

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin w postępowaniu uzupełniającym

   1

   Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
   z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

   od 16 maja 2022 r.

   do 20 czerwca 2022 r.

   do godz. 15.00

   od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

   2

   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
   o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
   o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

   od 24 czerwca 2022 r.

   do 13 lipca 2022 r.

   do godz. 15.00

    

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin w postępowaniu uzupełniającym

   3

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

   do 13 lipca 2022 r.

   do 3 sierpnia 2022r.

   4

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

   do 19 lipca 2022 r.

   do 11 sierpnia 2022 r.

   5

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   20 lipca 2022 r.

   12 sierpnia 2022 r.

   6

   Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

   od 16 maja 2022 r.
   do 25 lipca 2022 r. 

   od 1 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022r.

   7

   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

   od 21 lipca do 27 lipca2022 r.

   do godz. 15.00

    

   od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r,

   do godz. 15.00

    

    

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin w postępowaniu uzupełniającym

   8

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   28 lipca 2022 r.
   - do godz. 14.00

   19 sierpnia 2022 r.

   do godz. 14.00

   9

   Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

   28 lipca 2021 r.

   19 sierpnia 2022 r.

   10

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

   do 29 lipca 2022r.

   do 22 sierpnia 2022 r.

   11

   Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   do 2 sierpnia 2022r.

   do 23 sierpnia 2022 r.

   12

   Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   13

   Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

   do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

   14

   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

   do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

    

   ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

    

   Dodatkowe informacje:

   1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze .zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych