• Szczegółowe kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

    do Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka F. Bielińskiego,

   Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 2

   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

   wchodzących w skład

   Zespołu Szkół Zawodowych

   im. Marszałka Franciszka Bielińskiego

   w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14

   na rok szkolny 2022/ 2023

    

    

   W dniach 16 maja 2021 - 20 czerwca 2022 wypełnione i podpisane przez kandydata i przynajmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) wnioski można składać na trzy sposoby:

   ·         osobiście w sekretariacie szkoły

   ·         przesłać skan wniosku na adres: sekretariat@zsz-gk.pl

   ·         elektronicznie z konta kandydata, podpisany przez profil zaufany co najmniej jednego z rodziców

    

   Podstawa prawna:

    

   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
   2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U.  poz.1737)
   3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
   4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.
    w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

   Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

   1. Liceum Ogólnokształcące -2 klasy po 32osoby
   • ochrona granicy państwowej(1 LOG) – 1 oddział (rozszerzenia – j. angielski, wiedza o społeczeństwie)
   • służba policyjna(1 LOP) – 1 oddział (rozszerzenia – j. angielski, wiedza o społeczeństwie)

    

   1. Technikum Nr 2 - 3 klasy po 32 osoby
   • technik ekonomista(1 TE)– 32osoby (rozszerzenie – matematyka)
   • technik budownictwa(1 TB)– 32 osoby (rozszerzenie – matematyka) 

     

   •  

   • technik budowy dróg(1 TB-G) - 16 osób (rozszerzenie – matematyka) i technik geodeta (1 TG) - 16 osób (rozszerzenie – matematyka)

    

   1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 - 3 klasy po 32 osoby
   • fryzjer (B1f)- 32 osoby,
   • elektromechanik pojazdów samochodowych(1B1e) - 32 osoby
   • wielozawodowa(1Bw) (np. ślusarz, stolarz, cieśla, elektryk, murarz-tynkarz, kamieniarz, tapicer, dekarz, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz) - 16 osób
    i monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie(1Bw-z) – 16 osób

    

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

   • podaje informacje o warunkach rekrutacji,
   • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne,
   • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
   • ogłasza listę kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia,
   • ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
   • podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
   • podaje informację o minimalnej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia do danego oddziału, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej,
   • sporządza i podpisuje protokoły po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

    

   Wymagane dokumenty w rekrutacji do szkół na podbudowie szkoły podstawowej:

    

   1. Wniosek wydrukowany z systemu i potwierdzony podpisem kandydata oraz przynajmniej przez jednego prawnego opiekuna;
   2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
   3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
   4. 2 fotografie;
   5. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się
    o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
   6. Karta zdrowia ucznia.
   7. Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (dotyczy klasy wielozawodowej) dostarczona do 27 lipca. Umowa musi być zawarta z dniem 1 września)
   8. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taka posiada) dostarczona wraz z wnioskiem.
   9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku kandydata do Technikum lub Szkoły Branżowej oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (kierunek elektromechanik pojazdów samochodowych).
   10.       Gdy złożenie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w odpowiednim terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata, należy w takim przypadku poinformować o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Właściwe zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć nie później niż do dnia 23 września 2022r.

    

   Ogólne zasady rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej – kalendarium

    

   1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej.
   2. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia zakładają konta w systemie rekrutacji, które stanowią podstawę utworzenia bazy kandydatów.
   3. O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych
   4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:
   • kandydat składając wniosek (podanie) w systemie elektronicznym, określa listę swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
   • kandydat wskazuje dowolną liczbę szkół, w nich dowolną liczbę oddziałów,
   • kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów,
   • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
   • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata (na podstawie oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata),
   • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub
    o stopniu niepełnosprawności),
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (j.w.),
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (j.w.),
   • samotne wychowanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub aktu zgonu, oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011). 
   1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 oraz do Szkoły Branżowej I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
   2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego do klas o profilu ochrona granicy państwowej lub policyjna powinni posiadać obywatelstwo polskie.
   3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wielozawodowej obowiązani są dostarczyć umowę o prace lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.
   4. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

    

   Elektroniczny system rekrutacji dostępny będzie dla kandydata pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat

    

   Kryteria rekrutacji

   O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują następujące kryteria:

   1. Uzyskane oceny na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z:
   1. języka polskiego,
   2. matematyki,
   3. języka obcego,
   4. informatyki
   1. Uzyskane wyniki z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
    w szkole podstawowej.
   2. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
   3. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
   4. Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
   5. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
   6. aktywność na rzecz innych ludzi.

    

   Zasady punktacji

   1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej, wynik przedstawiony w procentach z:
    1. języka polskiego,
    2. matematyki,

   – mnoży się przez 0,35,

    1. z języka obcego nowożytnego

   - mnoży się przez 0,3

   1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
    3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
   2. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
   3. W przypadku przeliczania na punkty za szczególne osiągnięcia w tym:

   1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

   2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
   z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

   3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

   4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

   5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
    z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
   1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

   5. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

   2)   z języka obcego nowożytnego:

    1. za ocenę celującą – 30 punktów
    2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
    3. za ocenę dobrą – 20 punktów
    4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
    5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

    

    

    

   Kalendarium rekrutacji

   Od 16 maja (poniedziałek) do 20czerwca (poniedziałek) do godz. 15:00

   Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

    

   Od 16 maja (poniedziałek) do 25 lipca (poniedziałek)

   Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

    

    Od 24 czerwca (piątek) do 13 lipca (środa) do godz. 15:00

   Kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

    

   Od 13 lipca (środa) do 14 lipca (czwartek)

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym następuje dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    

   Do 19 lipca (wtorek)

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   20 lipca (czwartek)

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej

    

   Od 21 lipca (czwartek) do 27 lipca (środa) do godz.15:00

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (kierunek elektromechanik pojazdów samochodowych)

    

   Do 18 sierpnia (czwartek)

   W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie w formie papierowej lub elektronicznej składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

    

   28 lipca (czwartek) do godz. 14:00

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, ewentualnie informację o liczbie wolnych miejsc.

    

   28 lipca (czwartek)

   Dyrektor podaje informacje o liczbie wolnych miejsc do Kuratora Oświaty.

    

   Do 29 lipca (piątek)

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

    

   Do 2 sierpnia (wtorek)

   Możliwość wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

    

   Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

   Możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

   Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

    

    

    

   Rekrutacja uzupełniająca

    

   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 31 sierpnia.

   Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się według następującego harmonogramu:

    

    

   Od 1 sierpnia (poniedziałek) do 3 sierpnia (środa) do godz. 15:00

   Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    

   Do 3 sierpnia (środa)

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.

    

   Od 1 sierpnia (poniedziałek) do 12 sierpnia (piątek)

   Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

    

   Do 11 sierpnia (czwartek)

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   12 sierpnia (piątek)

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

    

    

   Od 16 sierpnia (wtorek) do 18 sierpnia (czwartek) do godz.15:00

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku kandydata do Technikum lub Szkoły Branżowej oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (kierunek elektromechanik pojazdów samochodowych).

    

   19 sierpnia (piątek), godz.14:00

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

    

   19 sierpnia (poniedziałek)

   Dyrektor Szkoły informuje Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

    

   22 sierpnia (poniedziałek)

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    

   Do 23 sierpnia (wtorek)

   Możliwość wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

    

   Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

   Możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

   Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

    

   Zasady i terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 

    

   Od 16 maja (poniedziałek) do 1 lipca (piątek)  

   Kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. 

    

   Do 4 lipca (poniedziałek) 

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

    

   Do 19 lipca (wtorek)

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   20 lipca (środa)  

   Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

    

   Od 21 lipca (czwartek) do 27 lipca (środa)   

   Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 

    

   28 lipca (czwartek) godz. 14:00 

   Szkoły podają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

    

    

   Rekrutacja uzupełniająca 

    

   Od 1 sierpnia (poniedziałek) do 5 sierpnia (piątek) 

   Kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. 

    

   Do 5 sierpnia (piątek) 

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    

   Do 12 sierpnia (piątek) 

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   16 sierpnia (wtorek) 

   Szkoły podają listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    

   Od 17 sierpnia (środa) do 19 sierpnia (piątek) 

   Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 

    

   22 sierpnia (poniedziałek) do godz. 14:00  

    

   Szkoły podają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

    

   Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej składa się do Dyrektora Szkoły.

    

   Komisja Rekrutacyjna:

   1. Monika Królak - przewodnicząca

   2.Agnieszka Paczkowska- zastępca przewodniczącej

   3. Danuta Basa – członek komisji

   4. Ewa Gromadzka – członek komisji

   5. Agata Cichacka - Bienias – członek komisji

   6. Dorota Szydlik - członek komisji

   7. Renata Ozimek – członek komisji

   8. Grzegorz Wiśniewski– członek komisji

   9. Monika Gładysz – członek komisji

   10. Anna Lipczyńska - członek komisji

   11. Anna Zub - członek komisji

   12. Katarzyna Maciąg - członek komisji

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych