• Szczegółowe kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

    do Liceum Ogólnokształcącego
    im. Marszałka F. Bielińskiego,

   Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 2

   oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

   wchodzących w skład

   Zespołu Szkół Zawodowych

   im. Marszałka Franciszka Bielińskiego

   w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14

   na rok szkolny 2021/ 2022

    

    

   Podstawa prawna

    

   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
   2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U.  poz.1737)
   3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    

   W dniach 17 maja 2021 - 21 czerwca 2021 wypełnione i podpisane przez kandydata i przynajmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) wnioski można składać na trzy sposoby:

   • osobiście w sekretariacie szkoły (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa)
   • przesłać skan wniosku na adres: sekretariat@zsz-gk.pl
   • wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do szkoły (wniosek należy zapakować w kopertę, zakleić i opisać ją imieniem i nazwiskiem kandydata

    

   Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

    

   1. Liceum Ogólnokształcące - 2 klasy po 28 osób
   • ochrona granicy państwowej – 1 oddział (rozszerzenia – j. angielski, wos)
   • służba policyjna – 1 oddział (rozszerzenia – j. angielski, wos)

    

   1. Technikum Nr 2 - 1 klasy 28 osób
   • technik ekonomista – 14 osób (rozszerzenia – matematyka)
   • technik budownictwa i architektury – 14 osób (rozszerzenia – matematyka)

    

   1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 - 2 klasy po 32 osoby
   • Fryzjer - 16 osób, Elektromechanik pojazdów samochodowych - 16 - osób,  
   • Wielozawodowa (np. ślusarz, stolarz, cieśla, elektryk, murarz-tynkarz, kamieniarz, tapicer, dekarz, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz) - 32 osób

    

   1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 1 klasa 32 osoby

    

   1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

    

   • podaje informacje o warunkach rekrutacji,
   • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne,
   • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
   • ogłasza listę kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia,
   • ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
   • podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
   • podaje informację o minimalnej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia do danego oddziału, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej,
   • sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

    

   1. Wymagane dokumenty w rekrutacji do szkół na podbudowie szkoły podstawowej:

    

   1. Wniosek wydrukowany z systemu i potwierdzony podpisem kandydata oraz przynajmniej przez jednego prawnego opiekuna;
   2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
   3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
   4. 2 fotografie;
   5. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się
    o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
   6. Karta zdrowia ucznia.
   7. Umowa o prace lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (dotyczy klasy wielozawodowej) dostarczona do 14 lipca.
   8. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taka posiada) dostarczona wraz z wnioskiem.

    

    

   1. Ogólne zasady rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej – kalendarium

    

   1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej.
   2. O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych
   3. Do szkół zostaną przyjęci kandydaci, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów.
     

   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    

   • wielodzietność rodziny kandydata (na podstawie oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata),
   • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub
    o stopniu niepełnosprawności),
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (j.w.),
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (j.w.),
   • samotne wychowanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub aktu zgonu, oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011). 

    

   1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 oraz do Szkoły Branżowej I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
    w określonym zawodzie.

    

   1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego do klas o profilu
    ochrona granicy państwowej lub policyjna powinni posiadać obywatelstwo polskie.

    

   1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wielozawodowej obowiązani są dostarczyć umowę o prace lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę

    

   1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia zakładają konta w systemie rekrutacji, które stanowią podstawę utworzenia bazy kandydatów.

    

   Elektroniczny system rekrutacji dostępny będzie dla kandydata pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat

    

    

   Kalendarium rekrutacji

   Od 17 maja (poniedziałek) do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15:00

    

   Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

    

   Od 17 maja (poniedziałek) do 26 lipca (poniedziałek)

    

   Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

    

    Od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca (środa) do godz. 15:00

    

   Kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    

   Do 14 lipca (środa)

    

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym następuje dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    

   Do 21 lipca (środa)

    

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   Od 22 lipca (czwartek) godz. 12:00

    

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej

    

   Od 23 lipca (piątek) do 30 lipca (piątek) do godz.15:00

    

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej.

    

   2 sierpnia (poniedziałek) godz. 14:00

    

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, ewentualnie informację o liczbie wolnych miejsc.

    

   2 sierpnia (poniedziałek)

    

   Dyrektor podaje informacje o liczbie wolnych miejsc do Kuratora Oświaty.

    

   Do 3 sierpnia (wtorek)

    

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

    

   Do 5 sierpnia (czwartek)

    

   Możliwość wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

    

   Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

    

   Możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

   Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

    

   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

    

    

    

   Rekrutacja uzupełniająca

    

   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 31 sierpnia.

   Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się według następującego harmonogramu:

    

    

   Od 3 sierpnia do 5 sierpnia do godz. 15:00

    

   Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    

   Do 5 sierpnia (czwartek)

    

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.

    

   Od 3 sierpnia (wtorek) do 13 sierpnia (piątek)

    

   Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

    

   Do 13 sierpnia (piątek)

    

   Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    

   16 sierpnia (poniedziałek)

    

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

    

    

   Od 17 sierpnia (wtorek) do 20 sierpnia (piątek) do godz.15:00

    

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku kandydata do Technikum lub Szkoły Branżowej.

    

   23 sierpnia (poniedziałek), godz.14:00

    

   Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

    

   23 sierpnia (poniedziałek)

    

   Dyrektor Szkoły informuje Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

    

   24 sierpnia (wtorek)

    

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    

   Do 26 sierpnia (czwartek)

    

   Możliwość wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    

   Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

    

   Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

    

   Możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

   Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

    

   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    

    

   Szkolna komisja  rekrutacyjno – kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza
   i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

    

    

    

    

   1. Kryteria rekrutacji

    

   O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują następujące kryteria:

    

   1. Uzyskane oceny na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z:
   • języka polskiego, matematyki, języka obcego, informatyki.

    

   1. Uzyskane wyniki z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
    w szkole podstawowej.

    

   1. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
   • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
   • udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
   • osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
   • aktywność na rzecz innych ludzi.

    

    

   1. Zasady punktacji


   W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej, wynik przedstawiony w procentach z:

   1) języka polskiego,  

   2) matematyki,

   – mnoży się przez 0,35,

   3) z języka obcego nowożytnego

   - mnoży się przez 0,3

   W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

   1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

   2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

   3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

   4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

   5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

    

   Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

    

   1. W przypadku przeliczania na punkty za szczególne osiągnięcia w tym:

    

   1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

   2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
   z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym   planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

   3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

   4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

   5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

   2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
   z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

    

   Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:  

   a) za ocenę celującą – po 35 punktów

   b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

   c) za ocenę dobrą – po 25 punktów

   d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów

   e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

   z języka obcego nowożytnego:

   a) za ocenę celującą – 30 punktów

   b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

   c) za ocenę dobrą – 20 punktów

   d) za ocenę dostateczną – 10 punktów

   e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

    

    

   Zasady i terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

    

   Od 29 czerwca (poniedziałek) do 3 lipca (piątek)

    

   Kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia.

    

   Do 6 lipca (poniedziałek)

    

   Weryfikacja wniosków

    

   22 lipca (środa)

    

   Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    

   Od 22 lipca (środa) do 27 lipca (poniedziałek)

    

   Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów dokumentów

    

    27 lipca (poniedziałek) godz. 14:00

    

   Szkoły podają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    

    

   Rekrutacja uzupełniająca

    

   Od 3 sierpnia (poniedziałek) do 6 sierpnia (czwartek)

    

   Kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia.

    

    Do 7 sierpnia (piątek)

    

   Weryfikacja wniosków i świadectw

    

   24 sierpnia (poniedziałek)

    

   Szkoły podają listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    

   Od 25 sierpnia (wtorek) do 27 sierpnia (czwartek)

   Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów dokumentów

    

   28 sierpnia (piątek) do godz. 14:00

    

   Szkoły podają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    

    

   1. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej składa się do Dyrektora Szkoły.

    

   Komisja Rekrutacyjna:

   1. Monika Królak - przewodnicząca

   2. Agnieszka Paczkowska- zastępca przewodniczącej

   3. Danuta Basa – członek komisji

   4. Ewa Gromadzka – członek komisji

   5. Agata Cichacka-Bienias – członek komisji

   6. Iwona Niedziółka – członek komisji

   7. Renata Ozimek – członek komisji

   8. Dominika Szlązak – członek komisji

   9. Monika Gładysz – członek komisji  

   10. Anna Lipczyńska - członek komisji

   11. Anna Zub - członek komisji

   12. Katarzyna Maciąg - członek komisji

   13. Grzegorz Wisniewski - członek komisji

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych