• Zasady rekrutacji

    •  

     Rekrutacja uczestników do II mobilności w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista z Góry Kalwarii”, nr 2020-1-PL01-KA102-079497, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

      

     Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii realizuje projekt pt. „Wykwalifikowany specjalista z Góry Kalwarii”, nr 2020-1-PL01-KA102-079497. W jego ramach 50 osobowa grupa uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem SAGEM TRAINING SERVICES LTD.

     II mobilność edukacyjna w ramach projektu – praktyki zawodowe w Grecji odbędą się od 20 września do 1 października 2021 r. i trwać będą 12 dni (+ 2 dni podróży).

     Grupą docelową projektu są uczniowie klas II i III ZSZ, kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik budownictwa oraz fryzjer. W ramach II mobilności projektu planowane jest osiągnięcie jednego z jego głównych celów, którym jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 21 uczniów ZSZ, w oparciu o organizację 2-tygodniowych mobilności edukacyjnych służących realizacji 80-godzinnych staży zawodowych we współpracy z greckim partnerem i uznanymi firmami, w których młodzież będzie pracować.

     Rekrutacja do II mobilności w ramach projektu zostanie przeprowadzona w dniach 19 maja 2021 r. – 2 czerwca 2021 r. Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

     • Przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej Regulaminie Rekrutacji w §1 pkt. 1.6.;
     • Złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego;

     Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

     1. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację – w ramach tego kryterium uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 10 pkt, wg punktacji: 10 pkt za średnią ≥ 5,0; 8 pkt za średnią ≥ 4,5; 6 pkt za średnią ≥ 4,0; 4 pkt za średnią ≥ 3,5; 2 pkt za średnią ≥ 3,0.
     2. Średnią ocen z przedmiotów ogólnych uzyskaną w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację – w ramach tego kryterium uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 10 pkt, wg punktacji: 10 pkt za średnią 5,0; 8 pkt za średnią ≥ 4,5; 6 pkt za średnią ≥ 4,0; 4 pkt za średnią ≥ 3,5; 2 pkt za średnią ≥ 3,0.
     3. Znajomość języka angielskiego weryfikowaną na podstawie oceny uzyskanej w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację, wg punktacji: 8 pkt za ocenę „celującą”, 6 pkt za ocenę „bardzo dobrą”; 4 pkt za ocenę „dobrą”; 2 pkt za ocenę „dostateczną”.
     4. Udokumentowaną aktywność szkolną i pozaszkolną, w ramach której uczeń będzie mógł uzyskać maksymalnie 5 pkt, w tym 1 pkt za każdy z przedstawionych elementów: udział w konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych, apelach/przedstawieniach, kołach zainteresowań, samorządzie szkolnym, klubach sportowych.
     5. Mniejsze szanse oceniane wg punktacji 0-5-10, na podstawie takich kryteriów jak: zamieszkanie na terenach wiejskich, niskie dochody rodziny, niepełna rodzina, niepełnosprawność – 5 pkt przyznawane osobom spełniającym 1 kryterium, 10 pkt przy 2 i więcej kryteriach.
     6. Ocenę z zachowania z ostatniego zakończonego cyklu kształcenia – 1 pkt za ocenę poprawną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 5 pkt za ocenę wzorową;

     Kolejność oraz uzyskane w ramach poszczególnych kryteriów punkty będą miały znaczenie w przypadku osób, które uzyskają taki sam wynik, tj. pierwszeństwo uzyska osoba z wyższą liczba punktów w kryteriach w kolejności: średnia ocen z przedmiotów zawodowych; średnia ocen z przedmiotów ogólnych; ocena z zajęć z języka angielskiego; udokumentowana aktywność szkolna i pozaszkolna; analiza sytuacji życiowej kandydata - tzw. mniejsze szanse.

     Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w Regulaminie Rekrutacji, stanowiącym jeden z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnego u Koordynatora projektu. Zapraszamy chętnych do wypełniania Formularzy rekrutacyjnych (link) i zgłaszania się do udziału w projekcie!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych