• O programie Erasmus+

     Idea

     ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego dostrzega w swoim działaniu obszary które wymagają poprawy, i właśnie rozwojowi szkoły w tych miejscach ma się przysłużyć projekt. Przede wszystkim szkoła chciałaby zwiększyć swój międzynarodowy wymiar i nawiązać współpracę z firmami z zagranicy. Pozwoli to na tworzenie nowych inicjatyw w przyszłości, a utworzenie platformy wymiany dobrych praktyk pozwoli na coraz większe dopasowanie się oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy i odwrotnie.

     Na podstawie rozmów z pracodawcami, szkoła dostrzega potrzebę większego nacisku na rozwoju kompetencji miękkich wśród swoich uczniów, w celu lepszego przygotowania ich na wejście na rynek pracy. Dodatkowo, praca w prawdziwym zakładzie pracy wymaga postaw i umiejętności społecznych, związanych z sumiennością, punktualnością czy umiejętnością pracy w stresie czy pod presją czasu. Dlatego też, poprzez realizację projektu chcielibyśmy umożliwić uczniom właśnie taki rozwój, który pozwoli im na podniesienie swoich umiejętności w dużo większym stopniu niż w trakcie warsztatów czy zajęć laboratoryjnych. Pragniemy również poprawiać ten element w latach kolejnych poprzez pozyskiwanie partnerów zagranicznych czy realizację kolejnych projektów, aby nieustannie podnosić poziom nauczania w całej szkole.

     Uczniowie ZSZ są pełną potencjału grupą młodzieży, która będzie w stanie w przyszłości prowadzić własne biznesy czy zajmować kierownicze stanowiska w dużych firmach. Aby ich wspomóc w drodze do tego celu, chcemy pobudzić ich aspirację zawodowe, poprzez pokazanie, że są w stanie pracować bez przeszkód również za granicą, niczym nie ustępując swoim rówieśnikom z innych krajów UE.

     Z uwagi na przestarzałą i niedopasowaną do potrzeb nowoczesnego rynku pracy metodologię nauczania, uczniowie rzadko są angażowani w tworzenie zajęć, a jedynie dostają ograniczoną dawkę materiału do przyswojenia. Nie jest to jednak wystarczające na potrzeby obecnych czasów. Poprzez realizację projektu, nie tylko chcemy umożliwić im nabycie tych cech, ale również zmienić spojrzenie nauczycieli na te kwestie i umożliwić im zdobycie nowej wiedzy w zakresie metodologii prowadzenie zajęć, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z instytucjami greckimi.

     Współpraca sektora edukacji i sektora firm może pozytywnie przyczynić się do rozwoju obu stron do oczekiwań względem siebie, wytwarzając efekt synergii. ZSZ pragnie rozwinąć praktyczną współpracę z firmami, dzięki temu szkoła będzie w większym stopniu kształcić przez pryzmat oczekiwań rynku pracy, natomiast pracodawcy będą lepiej wykorzystywać potencjał uczniów.

     Cele projektu

     Przy planowaniu projektu, uwzględnione zostały potrzeby nie tylko uczniów, ale również szkoły, co pozwoli rozszerzyć jego oddziaływanie również na całą społeczność szkolną w długiej perspektywie czasowej. Projekt pozwoli rozwinąć się naszej szkole i podnieść poziom kształcenia. Wpłynie to również pozytywnie na renomę szkoły, która wprowadzi do swojej oferty edukacyjnej możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe.

     Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 50 uczniów ZSZ, w oparciu o organizację 2- tygodniowych mobilności edukacyjnych służących realizacji 80-godzinnych staży zawodowych we współpracy z greckim partnerem i uznanymi firmami, w których młodzież będzie pracować.

     Cele ilościowe:

     - organizacja 12 dniowej mobilności dla 50 uczniów;

     - stworzenie 50 certyfikatów, które będą potwierdzały nabyte umiejętności;

     - zaangażowanie w zarządzanie i realizację projektu przynajmniej 7 nauczycieli;

     - pozyskanie przynajmniej 3 nowych partnerów zagranicznych, z którymi uda nawiązać się długofalową współpracę;

     - wyrównanie szans 25 uczniów zaklasyfikowanych jako osoby z mniejszymi szansami na podstawie konkretnych kryteriów;

     Cele jakościowe:

     - aktywizacja młodzieży, która poprzez udział w praktykach dostanie impuls do rozwoju własnych umiejętności;

     - rozwinięcie u młodzieży i nauczycieli umiejętności posługiwania się językiem obcym z naciskiem na język angielski, który w dzisiejszym czasach jest podstawowym elementem funkcjonowania na europejskim rynku pracy. Podnoszenie kompetencji językowych odbywać się będzie z naciskiem na słownictwo specjalistyczne;

     - zdobycie nowego doświadczenia w obszarze zarządzania projektami międzynarodowymi, potrzebnego do tworzenia kolejnych inicjatyw w przyszłości;

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych