• ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

    W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO W GÓRZE KALWARII

    NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
    2. Statut ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego.
    3. Regulamin Internatu.
    4. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023
    5. Rozporządzenie MEN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    §1

    Zasady rekrutacji.

    1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania, w szkole, której organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.
    2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
     1. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego;
     2. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie;
     3. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.
    3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Górze Kalwarii. 
    4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.
    5. Druki dokumentów składanych  podczas rekrutacji znajdują się w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły – zakładka Internat/druki do pobrania.
    6. Decyzję o przyjęciu ucznia  do internatu podejmuje  Dyrektor Szkoły.
     

     

    § 2

    Komisja rekrutacyjna.

    1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
    2. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w każdym roku szkolnym i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, którym jest kierownik internatu.
    3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
    1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do internatu,
    2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     

    § 3

    Dokumenty składane przez kandydata.

    1. Pisemny wniosek o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego lub drogą mailową: sekretariat@zsz-gk.pl.
    2. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteria te nie będą brane pod uwagę.
    3. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy podpisać umowę o zamieszkaniu (umowę podpisują osobiście rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku pełnoletniości sam uczeń)  –  stanowiącą oświadczenie woli potwierdzającej chęć zamieszkania w internacie oraz komplet zgód i oświadczeń obowiązujących w czasie pobytu dziecka w internacie.
    4. Brak podpisanej umowy, o której mowa w pkt. 3 skutkuje utratą miejsca w internacie.

    § 4

    Terminy.

    1. Terminy składania podań o przyjęcie do internatu:
     a) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie: od 1 czerwca do 24 czerwca 2021r.
     b) uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu i inni uczniowie zainteresowani zamieszkaniem w internacie: od 1 czerwca do 19 sierpnia 2022r. (do godz. 14.00).

    UWAGA  - Dokumenty składa się osobiście w sekretariacie ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 bądź pocztą na adres szkoły.

    1. Weryfikacja dokumentów: 22 sierpnia 2022r.
    2. Ogłoszenie wyników rekrutacji:  23 sierpnia 2021r., godz. 15.00.
     Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez  wywieszenie listy osób przyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce Internat.
     Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu: 573 242 633 w godz.: 8.00 – 15.00.
    3. Nabór uzupełniający (jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji) -  dyrektor ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego rozpatruje podania w trakcie roku szkolnego w ciągu 14 dni.

    § 5

    Kryteria przyjmowania kandydatów.

    1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu, przysługuje:
    1. kandydatom mieszkającym w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,
    2. uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym, pod warunkiem, iż przestrzegali zasady regulaminowe placówki,
    3.  dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
    4. dzieciom samotnych matek/ojców,
    5.  wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych.
    1.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria punktowe:
    1. Uczeń ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego -  3 pkt.
    2. Uczeń kontynuujący zamieszkanie w Internacie, a nie będący uczniem ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego - 3 pkt.
    3. Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał, a nie posiada własnego internatu/ bursy -  2 pkt.
    4. Trudności z dojazdem ucznia do szkoły (odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej) – 2 pkt.
    5.  Wielodzietność rodziny ucznia  - 1 pkt.
    6. Samotne wychowywanie ucznia przez matkę lub ojca – 1 pkt.
    7. Niepełnosprawność ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    8. Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) -  1 pkt.
    9. Niepełnosprawność rodzeństwa ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    10. Objęcie ucznia pieczą zastępczą (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    1. Po wyczerpaniu w/w kryteriów lub w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do internatu decyduje kolejność zgłoszeń – data złożenia podania lub szczególna sytuacja losowa (np. pożar domu, śmierć rodzica).

    § 6

    Wyniki rekrutacji.

     

    Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji odbędzie się poprzez umieszczenie listy osób przyjętych do internatu na tablicy informacyjnej w holu na parterze szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce internat.

    § 7

    Procedura odwoławcza.

     1. Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
     2. Odwołanie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
     3. Dyrektor odpowiada na pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
     4. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną.

    § 8

    Informacje dodatkowe.

    Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie szkołę.

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych