• PROCEDURY FUKCJONOWANIA INTERNATU PODCZAS EPIDEMII COVID-19

   • PODSTAWA PRAWNA

    1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
    2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59)
    3. Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
     i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz.1356)
    4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.)
    5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394).
    6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r.

    Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w internacie poprzez:

    - wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

    - usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

    - zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren internatu,

    - zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.

    Postanowienia:

    • W internacie mogą przebywać jedynie wychowawcy i wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    • Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się z procedurą funkcjonowania internatu, w związku z obowiązującym stanem epidemii i bezwzględnie przestrzega tych zasad.
    • Ewentualny kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
    • W przypadku pozyskania takich informacji wychowawca lub kierownik internatu może odmówić wychowankowi wejścia na teren internatu.
    • Rodzice / opiekunowie prawni nie mogą posłać wychowanka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji
     w warunkach domowych.
    • W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą prosimy o telefoniczne umówienie spotkania. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (1,5 m).
    • Przed wejściem do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
    • Podczas pobytu w internacie należy zachowywać dystans społeczny oraz stosować ogólne zasady higieny:
     regularne mycie rąk ciepłą wodą z użyciem mydła, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    • Należy często wietrzyć pokoje oraz inne pomieszczenia wspólne.
    • W świetlicy nie może przebywać więcej niż 4 osoby (zachowujemy dystans społeczny).
    • Wychowanek zobligowany jest do utrzymywania szczególnej czystości w pokoju oraz w pomieszczeniach wspólnych. Monitoring prac porządkowych będzie miał miejsce co najmniej 2 razy dziennie - rano i wieczorem.
     Pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne oraz świetlice raz dziennie (w godzinach przedpołudniowych) po posprzątaniu zostaną zdezynfekowane (szczególnie poddane dezynfekcji będą powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki, poręcza krzeseł i powierzchnie płaskie, blaty stołów).
    • W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u wychowanka na terenie internatu wychowawca/ lub inny pracownik/ odizoluje ucznia, umieszczając go w wyznaczonym do tego pomieszczeniu (izolatka), a następnie poinformuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą osobiście (bądź osoba upoważniona) odebrać dziecko z internatu. Jeżeli objawy wskazywać będą na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), poinformowani zostaną dyrektorzy szkół, z których pochodzą uczniowie oraz najbliższa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Dalsze postępowanie zgodne będzie z zaleceniami Sanepidu. Opiekę nad wychowankiem odizolowanym  przejmie  wyznaczony wychowawca, który powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m i zakryć usta i nos maseczką.
    • Nieuzasadnione wchodzenie do internatu osób trzecich będzie zabronione. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające muszą zachować dystans 1,5 m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). Na miejsce spotkania osoby zaproszonej i wychowanka wyznacza się świetlicę na 3 piętrze.
    • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.
    • Każdy wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
    • W przypadku braku zgody na przestrzeganie procedury funkcjonowania internatu lub rażącego naruszenia zasad wychowanek może zostać wydalony z internatu.

    UWAGA!

    • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
    • Procedura może być modyfikowana.
    • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły w zakładce internat, przedstawiona rodzicom podczas podpisywania umów w sprawie zamieszkania w internacie oraz udostępniona w formie papierowej na tablicy informacyjnej.
    • Wychowawcy internatu i pracownicy obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
    • wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

     

    Zasady korzystania ze stołówki

    • Na stołówkę uczniowie i inni pracownicy wchodzą z zakrytymi ustami i nosem.
    • Przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce.
    • Na śniadania i kolacje wychowankowie będą schodzić pokojami w kilkuminutowych odstępach.  Po odebraniu w okienku porcji żywieniowej wraz z napojem wychowankowie zajmują miejsca przy stoliku (1 stolik dla maksymalnie 2 wychowanków z 1 pokoju).
    • Z obiadów korzystać będą pracownicy szkoły i uczniowie (wychowankowie internatu i inni uczniowie naszej szkoły) w godzinach 12.30-14.30. Wyjątek stanowią wychowankowie internatu z innych szkół (ZS nr1 w Piasecznie, ZS Nr 2 w Piasecznie, ZSZ im. E. Gierczak w Górze Kalwarii). Dla nich obiady będą wydawane w godzinach późniejszych, ustalanych doraźnie wedle potrzeb. Wszyscy korzystający z obiadów odbierają dania w okienku i zajmują miejsca przy stolikach, zachowując dystans społeczny. Przy stoliku zdejmujemy osłonę nosa i ust.
    • Po wydaniu posiłków nastąpi czyszczenie i dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych