• Informacje dla rodziców

   • Internat Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego

     

    ·         Miejsce w internacie przyznawane jest na cały rok szkolny i rodzice zobowiązani są do opłacania kosztów zamieszkania przez cały rok szkolny.

    ·         Internat zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę wychowawczą.

    ·         W internacie prowadzone są zajęcia wychowawcze. Młodzież uczy się poszanowania i tolerancji dla innych, odpowiedzialności, samorządności, nabywa umiejętność życia w grupie, usamodzielnia się, rozwija osobowość.

    ·         Wychowankowie mają zapewnione warunki do nauki i wypoczynku.

    ·         W przypadku choroby wychowanka należy zgłosić ten fakt telefonicznie intendentce bądź wychowawcy dyżurnemu, co pozwoli na odpis żywieniowy dziecka (kartki żywieniowe należy zwrócić po powrocie do internatu).

    ·         Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zwolnienia się u wychowawcy w internacie. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.

    ·         W przypadku nieobecności w internacie nie zwraca się kosztów zamieszkania, a koszty wyżywienia podlegają zwrotowi od drugiego dnia licząc od daty zgłoszenia rezygnacji, jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz. 10.00.

    ·         Mieszkańcy internatu mogą korzystać z opieki lekarskiej Nocnej Pomocy Lekarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej  1.

    ·         Wychowanek nie powinien posiadać w internacie cennych rzeczy i kosztownych ubrań. W przypadku kradzieży internat nie ponosi odpowiedzialności (dotyczy także rzeczy pozostawionych na weekend).

    ·         Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Z każdą grupą pracuje jeden lub dwóch wychowawców (na zmianę).

    ·         W internacie obowiązują przepisy BHP, ppoż. oraz regulamin mieszkańca internatu. Z dokumentami tymi wychowankowie zapoznają się w pierwszym tygodniu pobytu w internacie.

    ·         Nagrodą za wzorowe zachowanie jest pochwała wpisana do karty wychowanka oraz list pochwalny do Rodziców.

    ·         Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może być ukarany naganą wychowawcy, naganą kierownika, naganą kierownika z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców lub może zostać skreślony z listy mieszkańców czasowo bądź na stałe.

     

    Dokumenty niezbędne do zakwaterowania:

    Ø  Wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w internacie

    Ø  Umowa w sprawie zamieszkania w internacie

    Ø   Dowody wpłaty za wyżywienie

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych