• Regulamin Internatu

   • REGULAMIN INTERNATU

    Rozdział I

    Postanowienia ogólne

    &1

    1. W internacie mają możliwość zakwaterowania uczniowie mieszkający poza siedzibą Zespołu.

    2. Internatem kieruje kierownik internatu przy współudziale wychowawców i samorządu internatu.

    3. Nadzór nad działalnością opiekuńczo – wychowawczą internatu sprawuje Dyrektor Zespołu.

    4. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i placówkami środowiska.

     

    Rozdział II

    Zadania internatu

    &2

    Do zadań internatu należy:

    1. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania.

    2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych.

    3. Zapewnienie warunków do nauki i rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

    4. Stworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.

    5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportów.

    6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo -gospodarczych.

    7. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

     

    Rozdział III

    Organizacja pracy internatu

    & 3

    1. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz

    internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

    2. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć poszczególnych grup wychowawczych i przedstawia się następująco:

    2.1.  W dniach nauki szkolnej:

    6.30– 7.10 - pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi

    7.10– 7.40 - śniadanie

    8.00 – 16.00 - zajęcia szkolne

    12.30 – 16.30 - obiad, czas wolny

    16.30 – 18.30 - nauka własna

    18.30 – 19.00 - kolacja

    19.00 – 21.00 - zajęcia wychowawcze w grupach

    21.00 – 22.00 - toaleta wieczorna, porządkowanie pokoi

    22.00 – 6.30 - cisza nocna

    2.2.  W dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej:

    8.00 – 8.30 - pobudka

    8.30 – 9.00 -toaleta poranna, sprzątanie pokoi

    9.00 – 9.30 - przygotowanie śniadanie

    9.30 – 13.00 - czas wolny

    13.00 – 14.00 - przygotowanie obiadu

    14.00 – 18.00- zajęcia indywidualne

    18.00 – 18.30 - przygotowanie kolacji

    18.30 – 21.00 - zajęcia według własnych zainteresowań

    21.00 – 22.00 - toaleta wieczorna, porządkowanie pokoi

    22.00 – 8.00 -cisza nocna

    3. Internat czynny jest w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, do których uczęszczają mieszkańcy.

    4. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Podziału dokonuje na początku roku szkolnego kierownik internatu.

    5. Opiekę wychowawczą nad grupą powierza się wychowawcy, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań.

    6. W internacie mogą działać organizacje młodzieżowe.

    & 4

    1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu.

    2. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu.

    3. MRI wybierana jest w demokratycznych, jawnych, bezpośrednich wyborach na początku każdego roku szkolnego na okres jednego roku szkolnego.

    4.Na wniosek wychowawców/ wychowanków (w uzasadnionych przypadkach) można zmienić w ciągu roku szkolnego skład MRI.

    5. Do zadań Młodzieżowej  Rady Internatu  należy:

    5.1. współudział w tworzeniu planu działalności opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej internatu,

    5.2.koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszystkich prac podejmowanych przez grupę,

    5.3. poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,

    5.3. dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo - wychowawczej młodzieży w internacie,

    5.4. reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły,

    5.5. organizowanie wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu wiedzy, uzupełnieniu braków wynikających z różnych przyczyn,

    5.6. organizowanie życia kulturalnego w internacie ,

    5.7. rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszania przez wychowanków norm współżycia społecznego.

     

    Rozdział IV

    Zakwaterowanie i wyżywienie

    & 5

    O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

    1. Zespołu Szkół Zawodowych im Marszałka Franciszka Bielińskiego, mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.

    2. Uczniowie innych szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

    3. Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

    & 6

    Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

    1. Uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

    2. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.

    3. Dzieciom samotnych matek lub ojców.

    4. Wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych.

    & 7

    1. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice/ opiekunowie) w szkole lub w internacie nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

    2. W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie w trakcie trwania roku szkolnego Kierownik Zespołu rozpatruje podanie ucznia w ciągu 14 dni.

    3. W przypadku ubiegania się o ponowne przyjęcie wychowanka usuniętego z internatu decyzję podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym Szkoły i Internatu.

    4. Podczas kwaterowania niepełnoletniego wychowanka obowiązkowa jest obecność rodzica(ów)/opiekuna prawnego.

    5. Podczas kwaterowania wychowanków wymagane są następujące dokumenty:

    5.1. umowa,

    5.2. PESEL.

    & 8

    1.Wychowanek może zrezygnować z zamieszkania w internacie zgodnie z obowiązującą umową.

    & 9

    Odpłatność za wyżywienie w internacie.

    1. Wychowanek wnosi opłatę za posiłki w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

    2. Koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie ustała Zespół w składzie: Dyrektor szkoły, księgowy, kierownik internatu przy współudziale intendenta.

    3. Wychowanek zobowiązany jest do regularnego uiszczania opłat za wyżywienie w internacie do
    15-ego dnia każdego miesiąca.

    4. Odpisy z wyżywienia należy wykonywać, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

    5. W przypadku refundowania posiłków wychowankom przez OPS zgodnie z decyzjami ośrodków płatność następuje po wystawieniu faktury do dnia 14-ego następnego miesiąca.

    6. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pomoc materialną w formie dopłaty do wyżywienia.

    Rozdział V

    Prawa wychowanka

    & 10

    Wychowanek mieszkający w internacie ma prawo do:

    1. Zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.

    2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.

    3. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych i artystycznych.

    4. Odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie z potrzebami.

    5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

    6. Okresowego odwiedzania rodziców (opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu - za wiedzą wychowawcy. Odwiedziny  dopuszczalne są w godzinach popołudniowych , ale nie dłużej niż do godziny 20.00 z wykluczeniem czasu na naukę własną.

    1.  Odwiedzający zobowiązany jest do pozostawienia u wychowawcy dokumentu stwierdzającego tożsamość.
    2.  Wychowanek odpowiada materialnie za wyrządzone szkody przez jego gości.
    3.  Goście wskazujący na spożycie alkoholu lub zachowujący się niezgodnie z zasadami dobrego wychowania (np. awanturowanie się, używanie wulgaryzmów) nie mają prawa wstępu do internatu.

    7. Opuszczania internatu w czasie wolnym do 21.00 po obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu wyjść.

    8. Zwolnienia od nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.

    9. Współdecydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.

    10. Słuchania muzyki w sposób nieprzeszkadzający innym.

     

    Rozdział VI

    Obowiązki wychowanka

    & 11

    Wychowanek internatu ma obowiązek:

    1. Przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady, a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu, niezapisane w regulaminie szczegółowo

    2. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów.

    3. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.

    4. Dokonywać wpłat za wyżywienie i zamieszkanie do 15-ego każdego miesiąca za dany miesiąc „z góry”.

    5. Stosować się do rozkładu dnia w internacie.

    6. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia.

    7. Wyjazdy poza Górę Kalwarię powinny być obowiązkowo konsultowane z wychowawcą. Niedopuszczalne są samowolne wyjazdy z zamiarem noclegu poza internatem.

    8. Wracać do internatu o wyznaczonych godzinach.

    9. Przestrzegać pory przeznaczonej na sen - w godzinach 22.00 – 6.30  zachować ciszę nocną.

    10. Uczyć się systematycznie.

    11. Chodzić w internacie w zmienionym obuwiu oraz w schludnym, niewyzywającym stroju.

    12. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój oraz zgłaszać wychowawcy przypadki złego samopoczucia i choroby.

    13. W przypadku choroby należy udać się do pielęgniarki szkolnej bądź innej pomocy medycznej. Wychowanek chory ma obowiązek powrotu do domu rodzinnego

    14. Brać udział w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.

    15. Utrzymać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu.

    16. Przestrzegać zasad higieny otoczenia poprzez utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatu oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej.

    17. Szanować powierzony sprzęt w pokojach, w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany.

    18. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły i środowiska.

    19. Sumiennie wypełniać obowiązki dyżurnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

    20. Dbać o higienę osobistą.

    21. Przestrzegać przepisów BHP i p. ppoż.,  a w sytuacji zagrażającej życiu poddać się poleceniom wychowawcy lub innych pracowników

    22. zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.

    23. poinformowania dyżurującego  wychowawcę o przyczynie braku powrotu do internatu po wyjeździe weekendowym/świątecznym .

     

     

    & 12

    1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność oraz za niewywiązywanie się z obowiązków wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.

    2. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

    3. Wychowanek oskarżony o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

    & 13

    1.Każdy wychowanek internatu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt, a to oznacza, że pokrywa koszty naprawy celowo uszkodzonego bądź zniszczonego sprzętu lub urządzenia.

     

    Rozdział VII

    Zakazy

    Zabrania się:

    1. Posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie internatu.

    2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających.

    3. Przywłaszczania cudzego mienia.

    4. Palenia papierosów na terenie internatu.

    5. Manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych.

    6. Siadania na parapetach i wychylania się z okna.

    7. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju.

    8. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki.

    9. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.

    10. Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu.

    11. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.

    11.1. Wychowanek odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez zaproszonych gości.

    12. Samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia.

    13. Używania wulgarnego słownictwa, słuchania muzyki z wulgaryzmami.

    14. Dokonywania samosądów, wykorzystywania innych, znęcania się fizycznego i psychicznego nad słabszymi.

    15. Przetrzymywania zwierząt na terenie internatu.

    16. Używania leków bez wskazań lekarza.

    17. Używania grzejników i czajników w pokojach.

    18. Zamykania pokoi mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków.

     

    Rozdział VIII

    Nagrody

    Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

    1. Pochwałę wychowawcy.

    2. Pochwałę kierownika internatu.

    3. Pochwałę kierownika internatu udzieloną przed całym zespołem wychowawców i wychowanków.

    4. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły.

    5. List pochwalny skierowany do rodziców

    6. Dyplom uznania.

    7. Podwyższenie oceny ze sprawowania.

     

    Rozdział IX

    Kary

    Za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, niewypełnianie podstawowych obowiązków oraz uchybienia mieszkaniec internatu może być ukarany:

    1. Ustnym upomnieniem wychowawcy.
    2. Upomnieniem wychowawcy z wpisem uwagi do dokumentacji wychowawczej.
    3. Upomnieniem pisemnym kierownika internatu.
    4. Pisemną naganą z ostrzeżeniem udzieloną przez kierownika internatu oraz powiadomieniem rodziców, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły o nieodpowiednim zachowaniu się.
    5. Usunięciem z internatu na czas określony.
    6. Usunięciem z internatu bez prawa powrotu.
    7. Kierownik internatu może wnioskować do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
    8. Ponadto wychowawca, kierownik internatu może zalecić wychowankowi w ramach zadośćuczynienia wykonanie prac społecznych na rzecz internatu, zakazać opuszczania internatu w czasie wolnym na określony czas, itp.
    9. Stopniowanie kar nie jest stosowany w przypadku:
     1. Wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem;
     2. Posiadania i używania innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu;
     3. Znęcania się nad kolegami i koleżankami.
    10. W przypadkach określonych w punkcie 9 Dyrektor Szkoły na wniosek Zespołu Wychowawców może podjąć decyzję o czasowej reelekcji lub utracie prawa do zamieszkania w internacie.
    11. Wykonanie kary może być warunkowo zawieszone na określony czas przez Dyrektora Szkoły.
    12. Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie dotyczy przypadków wymienionych w punkcie 9 ze względu na ich szczególną szkodliwość.
    13. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek Zespołu Wychowawców Internatu podejmuje Dyrektor Szkoły.
    14. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

     

    Rozdział X

    Zespół Wychowawczy Internatu

    1. Zespół wychowawczy internatu jest organem powołanym do opracowywania planów pracy oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych i organizacyjno - gospodarczych.

    2. Członkami Zespołu są wychowawcy internatu.

    3. Na posiedzenia Zespołu wychowawczego, poświęcone problemom młodzieży mogą być zapraszani przedstawiciele samorządu internatu.

    4. Na posiedzenia Zespołu wychowawczego mogą być zapraszani pracownicy internatu i Zespołu, a także przedstawiciele innych instytucji i organizacji.

    5. Do zadań Zespołu wychowawczego internatu należy:

    5.1. inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo - wychowawczej,

    5.2. opracowywanie planu pracy opiekuńczo - wychowawczej internatu,

    5.3. dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo - wychowawczej  internatu, ustalenie
                  wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu tej działalności,

    5.4. podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,

    5.5. organizowanie samokształcenia wychowawców.

     

    Rozdział XI

    Dokumentacja pracy

    Internat prowadzi następującą dokumentację:

    1. Dzienniki zajęć wychowawczych.

    2. Dzienniki ewidencji obecności wychowanków.

    3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu.

    4. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków.

    5. Książkę protokołów posiedzeń Zespołu wychowawczego internatu.

    6. Zeszyt spostrzeżeń wychowawczych.

     

    Rozdział XII

    Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

    & 14

    Procedura dotycząca postępowania wychowawcy w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w mieniu internatu.

    1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczeń w mieniu internatu wychowawca dyżurujący ma obowiązek niezwłocznie ustalić: kto, kiedy i w jakich okolicznościach dokonał dewastacji.

    2. Po ustaleniu sprawcy lub sprawców wychowawca dokonuje adnotacji w Zeszycie spostrzeżeń wychowawczych i notatkę służbową w związku z uszkodzeniem powstałym na terenie internatu.

    3. O zaistniałym fakcie wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, kierownika administracyjnego i wspólnie podejmują decyzję o rodzaju kary, jaka zostaje nałożona na winnych dewastacji.

    4. Koszty dewastacji i naprawy pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie wychowanka. Naprawy dokonuje pracownik szkoły.

    5. Dopuszcza się możliwość samodzielnego wykonania napraw przez wychowanka, po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawców oraz Dyrektora szkoły.

    &15

    Procedura dotycząca kontroli czystości.

    1. Mieszkańcy internatu są zobowiązani do:

    - utrzymania czystości w pokojach oraz na terenie internatu i w jego otoczeniu,

    - dbania o stan pokoju i o sprzęt pozostający na jego wyposażeniu,

    - regularnego wietrzenia pokoi, rannego ścielenia łóżek, odkurzania i wynoszenia śmieci,

    2. Na koniec roku szkolnego przewiduje się nagrody – niespodzianki dla wyróżnionych pokoi.

    3. Wychowawca ma prawo do niezapowiedzianej kontroli stanu pokoju.

    &16

    Procedura postępowania w razie bójki między wychowankami

    1. W razie bójki między wychowankami należy rozdzielić uczestników zajścia, łącznie z zastosowaniem przymusu bezpośredniego.

    2. W razie potrzeby wychowawca udziela pomocy przedmedycznej, lub wzywa pogotowie ratunkowe.

    3. Bezpośrednio po zajściu wychowawca przeprowadza rozmowy wyjaśniające z wychowankami i sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji, uwzględniając w niej wyjaśnienia osób uczestniczących w zajściu.

    4. O zajściu wychowawca powiadamia kierownika internatu, który wyciąga konsekwencje, stosując system kar zapisanych w Regulaminie.

    5. Wychowawca powiadamia o zajściu rodziców wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów.

    & 17

    Procedura podjęcia czynności w razie wypadku

    1. W razie wypadku wychowanka pierwszej pomocy przedmedycznej udziela wychowawca, lub inna osoba będąca przy poszkodowanym.

    2. Celem udzielenia pomocy medycznej i ewentualnego przewiezienia do szpitala należy wezwać pogotowie.

    3. W razie wypadku z ciężkim uszkodzeniem ciała lub zgonu wychowanka w trybie natychmiastowym należy zawiadomić pogotowie ratunkowe, policję, kierownika internatu.

    4. Należy zabezpieczyć miejsce wypadku; w razie potrzeby zapewnić asystę oraz opiekę poszkodowanemu i innym wychowankom.

    5. Koniecznie należy powiadomić rodzica lub prawnego opiekuna o zaistniałym zdarzeniu.

    6. Po zakończeniu akcji ratunkowej należy sporządzić notatkę służbową w dzienniku.

    & 18

    Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka

    1. W przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka, wychowawca pełniący dyżur ma obowiązek ustalić na podstawie zeznań poszkodowanego okoliczności zdarzenia (co i kiedy zginęło).

    2. Wychowawca przeprowadza wywiad środowiskowy (koledzy poszkodowanego, inne osoby przebywające w czasie zdarzenia w internacie) celem ustalenia okoliczności kradzieży.

    3. W przypadku wykrycia domniemanego sprawcy, osoba podejrzana w obecności wychowawcy winna dokonać okazania swoich rzeczy (szafka, torba, plecak itp.).

    4. W przypadku kradzieży i wykrycia sprawcy wychowawca powiadamia jego rodziców, kierownika internatu, wychowawcę klasy oraz w uzasadnionych przypadkach policję.

    5. Wychowawca sporządza notatkę służbową oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie spostrzeżeń.

    6. W przypadku niewykrycia sprawcy sprawa zostaje umorzona.

    7. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne znajdujące się w pokojach mieszkalnych.

    & 19

    Procedura w przypadku samowolnego opuszczenia internatu

    1. Z chwilą stwierdzenia samowolnego opuszczenia internatu – ucieczki przez wychowanka, wychowawca pełniący dyżur powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych, kierownika internatu i dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych.

    2. W przypadku przedłużającej się nieobecności wychowanka należy bezzwłocznie powiadomić policję.

    3. Każde samowolne oddalenie się wychowanka powinno być opisane w formie notatki  w Zeszycie spostrzeżeń wychowawczych. Wpis powinien zawierać: datę, godzinę i sposób oddalenia, jego okoliczności, przypuszczalne motywy i domniemane miejsca pobytu.

    4. Wychowanek ponosi konsekwencje samowolnego oddalenia się wynikające z Regulaminu internatu.

    & 20

    Procedura postępowania wobec wychowanka będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

    1. Gdy zachodzi podejrzenie, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu/narkotyków/środków odurzających wychowawca zobowiązany jest odizolować wychowanka od grupy i powiadomić rodziców/opiekunów prawnych wychowanka o podejrzeniach, oraz poleca odebranie wychowanka z internatu.

     2. Wychowawca informuje o zdarzeniu kierownika internatu i  sporządza notatkę.

    3. Kierownik internatu przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje, gdzie mogą szukać pomocy psychologiczno-pedagogicznej ewentualnie ośrodków terapii uzależnień.

    4. Wychowanek ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem internatu.

     

    Regulamin_ZSZ_GK.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych