• Regulamin Internatu

   • 1
    REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZSZ IM.MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO W GÓRZE KALWARII
    na rok szkolny 2022/23


    Podstawa prawna:
     Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).
     Statut ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego i Regulamin Internatu ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
    § 1
    Zasady rekrutacji:
    1. O przyjęcie do internatu ubiegają się rodzice/ opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni kandydat.
    2. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Im. Marszałka Franciszka Bielińskiego.
    3. W przypadku wolnych miejsc, do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.
    4. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu, którzy nadal odpowiadają ustalonym kryteriom i w określonym terminie (najpóźniej do końca roku szkolnego) dostarczyli deklarację pobytu na następny rok szkolny.
    5. Mieszkańcy internatu, którzy nie złożyli w terminie deklaracji pobytu na następny rok szkolny tracą prawo do mieszkania w internacie.
    2
    § 2
    Komisja rekrutacyjna:
    1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
    2. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w każdym roku szkolnym i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – w przypadku internatu jest nim kierownik internatu.
    3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do internatu, 2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
    §3
    Dokumenty składane przez kandydata.
    1. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych podań o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    2. Wniosek o przyjęcie do internatu (druk dostępny w Internacie, w sekretariacie Szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, składa się osobiście w sekretariacie szkoły.
    3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteria te nie będą brane pod uwagę.
    4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy podpisać umowę o zamieszkaniu (umowę podpisują rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku pełnoletniości sam uczeń) – stanowiącą oświadczenie woli potwierdzające chęć zamieszkania w internacie oraz komplet zgód i oświadczeń obowiązujących w czasie pobytu dziecka internacie.
    5. Brak podpisanej umowy, o której mowa w pkt. 4, skutkuje utratą miejsca w internacie.
    6. Druki wszystkich w/w dokumentów dostępne są w internacie oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Internat.
    3
    § 4
    Terminy
    1. Składanie podań o przyjęcie do internatu: 1 czerwca – 20 sierpnia każdego roku (do godz. 15.00).
    2. Weryfikacja dokumentów: ostatni tydzień sierpnia.
    3. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 7 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego (do godz. 15.00). Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce Internat.
    4. Składanie pozostałych dokumentów, wymaganych od osób, które zostały przyjęte do internatu: do końca sierpnia każdego roku.
    5. Nabór uzupełniający (jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji) - kierownik internatu rozpatruje podania w trakcie roku szkolnego w ciągu 14 dni.
    § 5
    Kryteria przyjmowania kandydatów
    Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu, przysługuje:
    a) kandydatom mieszkającym w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,
    b) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym, pod warunkiem, iż przestrzegali zasady regulaminowe placówki,
    c) dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
    d) dzieciom samotnych matek/ojców,
    e) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych.
    6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria punktowe:
    a) Uczeń ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego - 3 pkt.
    b) Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał, a nie posiada własnego internatu/ bursy - 2 pkt.
    c) Trudności z dojazdem ucznia do szkoły (odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej) – 2 pkt.
    d) Wielodzietność rodziny ucznia - 1 pkt.
    e) Samotne wychowywanie ucznia przez matkę lub ojca – 1 pkt.
    4
    f) Niepełnosprawność ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    g) Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) - 1 pkt.
    h) Niepełnosprawność rodzeństwa ucznia (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    i) Objęcie ucznia pieczą zastępczą (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) – 1 pkt.
    Po wyczerpaniu w/w kryteriów lub w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do internatu decyduje kolejność zgłoszeń – data złożenia podania lub szczególna sytuacja losowa (np. pożar domu, śmierć rodzica).
    § 6
    Wyniki rekrutacji
    Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji odbędzie się poprzez umieszczenie listy osób przyjętych do internatu na tablicy informacyjnej w holu na parterze szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce internat.
    § 7
    Procedura odwoławcza
    1. Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
    2. Odwołanie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
    3. Dyrektor odpowiada na pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
    4. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną.
    § 8
    Informacje dodatkowe
    Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

    Regulamin_rekrutacji_do_internatu_2022-2023.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych