• O PROGRAMIE MON

    Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe"  ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.    NA CZYM POLEGA PROGRAM?

    Program uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Od następnego roku szkolnego (2018/2019) do programu dołączyło kolejnych 50 szkół z drugiej edycji. W maju 2019 r. zakończono nabór szkół do III edycji programu, która rozpocznie się od 1 września bieżącego roku. Naukę od nowego roku szkolnego w szkołach objętych programem rozpocznie ponad 6800 uczniów w mundurach wojskowych, łącznie w 123 szkołach rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

    W każdej edycji  nauka w ramach programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programo najwyższej w zależności od typu szkoły. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

    Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce – w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.    DLA KOGO?

    Do trzeciej edycji programu przystapią łacznie 123 szkoły wytypowane przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało – zgodnie z zamiarem docelowym – aby kwalifikacje odzwierciedlały mapę rejonów administrowania wojskowych komend uzupełnień (WKU) i na obszar administrowany przez każde WKU przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi, przy jedoczesnej możliwości przydzielenia jednostki wojskowej, która udziela wsparcia szkoleniowego w procesie nauczania Edukacji wojskowej.


    KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

    Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

    Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

    • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
    • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych; zobacz: Zarządzenie nr 8/MON z dnia 29 marca 2019 r. i załączniki do Zarządzenia (załącznik nr 2, pkt 4, ppkt 3a);
    • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

    Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych