• KOMUNIKAT dla osób zdających egzaminy z kwalifikacji
    • KOMUNIKAT dla osób zdających egzaminy z kwalifikacji

    • • Uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości

     • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

     • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

     • Na egzamin nalezy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną.

     Na egzamin należy przynieść:

     • własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator); 

     • butelkę wody; 

     • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby; 

     Szczegółowe informacje o egzaminach zostały wysłane do wszystkich zdających za pośrednictwem dziennika uonet+

      

   • INFORMACJA
    • INFORMACJA

    • Uczniowie którzy ze względów formalnych nie mogą złożyć aplikacji w systemie elektronicznym, proszeni są o zgłoszenie się osobiście do sekretariatu szkoły, po wcześniejszym umówieniu sie telefonicznym

     tel: 22 727-32-36, 22 727-32-39

    • UWAGA MATURZYŚCI - KOMUNIKAT

    •  

     Egzamin maturalny z języka polskiego - 8 czerwca 2020 godz. 9:00

      

     Absolwenci i LO dla dorosłych - sala 35, sala 31 - wejście główne nr 1 (budynek szkoły)

     TECHNIKUM - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III LOs - sala gimnastyczna - wejście nr 2 (wejście od strony placu rekreacyjnego)

     III Lpo - stołówka - wejście nr 3 (budynek internatu)

      

     Listy z przydziałem sal dla poszczególnych klas wywieszone będą od dnia 01.06.2020r. w holu szkoły na parterze.

   • BIBLIOTEKA - ZWROT KSIĄŻEK
    • BIBLIOTEKA - ZWROT KSIĄŻEK

    • Drodzy uczniowie. Zbliża się koniec roku szkolonego. W związku z tym musicie zwrócić do biblioteki wypożyczone książki. Ze względów bezpieczeństwa każda klasa ma wyznaczony dzień, w którym może rozliczyć się z biblioteką. Prosimy Was o spakowanie książek np. do worka foliowego, opisanie paczki swoim imieniem i nazwiskiem. Tak przygotowane zwroty będziecie mogli zostawić w wyznaczonym miejscu, na korytarzu szkolnym. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez dziennik lub Ms Teams. /Magdalena Klich-Kułakowska, Jadwiga Pawlak / -- HARMONOGRAM  --->

     Harmonogram zwrotu książek: 

     01.06 - klasy: 1GBR, 1PKF, 3BKF, 1GP 

     02.06 - klasy: 1GPS, 1GS 

     03.06 - klasa 1PP1 

     04.06 - klasa 1PP2 

     05.06 - klasy 1PS1, 1PS2 

     15.06 - klasa 1GBE 

     16.06 - klasa 1PRE, 1PTB 

     17.06 - klasa 2TBE 

     18.06 - klasa 3TBE

     19.06 - klasa 2 LOS

     22.06 - klasa 2 LPO

    • Rekrutacja do szkół

    • Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

      

     Szanowni Państwo, 

      

     uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

      

     Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów

      

     Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

      

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      

     W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa mazowieckiego Mazowiecki Kurator Oświaty.

      

     Zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

      

     Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

      

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

      

     Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie 

      

     W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych (§ 11b ust. 4 ww. rozporządzenia).

      

     Przepis obejmuje:

     1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
     2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
     3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
     4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
     5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych) (§ 11b ust. 6 ww. rozporządzenia). Z kolei odpowiednio właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 ww. rozporządzenia).

      

     Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).

      

     Zmian dotyczących zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

      

      

                 Z poważaniem

      

     Mazowiecki Kurator Oświaty

                             /-/

            Aurelia Michałowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych